Samfunn og plan

-2,5 %
Resultat
25,4 %
Andel av sektorens ressursbruk
1,3 %
Sykefravær
12,0
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 10 991
Budsjett 10 728
Avvik -263

Enheten har et merforbruk på 0,3 mill. kroner i 2020.

Den største posten i regnskapet er utgifter til lønn. Det lille avviket i regnskapet er ikke mulig å knytte til en enkelt post, men det er jevnt fordelt på ulike deler av regnskapet.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
BRM - gangbru over Moldeelva (Mexico) 5 000 - 24 1 000
Diverse erverv og tiltak Løpende - 800
Sentrumstiltak Løpende - 1 000
Sykkelparkering skoler 6 000 1 909 4 435 2 700
Årølivegen øst 2 000 - - 1 000
Totalsum 4 460 6 500

BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico)

Prosjektet er fortsatt ikke gjennomført. Det er bestilt utredning til prosjektering, men ikke selve bygging av bruen. Utredningsarbeidet pågår, og det må samordnes med flomtiltak i området og reguleringsplanarbeidet som kommunen har for bruen. Prosjektet fortsetter i 2021.

Diverse erverv og tiltak

Dette er en post som har vært brukt til mindre erverv av areal. I 2020 har det ikke vært utført denne typen erverv.

Sentrumstiltak

Dette skal brukes til mindre tiltak i sentrum. I 2020 har sektoren ikke hatt aktuelle tiltak. Beløpet bør overføres til 2021.

Sykkelparkering skoler

Dette er et prosjekt der kommunen får tilskudd på deler av kostnaden fra Statens vegvesen. Det var satt en total ramme på 6,0 mill. kroner, mens bevilgning i 2020 var på 2,7 mill. kroner. Det ligger i budsjett 2021 også inne en bevilgning på 1,4 mill. kroner. Avviket i 2020 på 1,7 mill. kroner skyldes at fremdriften i prosjektet ble raskere enn forutsatt. Samlet ble det brukt 6,3 mill. kroner i prosjektet. Overskridelsen på 0,3 mill. kroner skyldes hovedsakelig at prosjektet ble utvidet til å også inkludere Eidsvåg skole.

Tilskuddet fra Statens vegvesen i prosjektet utgjør cirka 2,2 mill. kroner.

Årølivegen øst

Dette er startbevilgning på planlegging av kryss mellom Årølivegen og E39. Planleggingen har ikke startet og vil sannsynligvis ikke komme i gang før i 2022.