Moldebadet

- 19,3 %
Resultat
0,4 %
Andel av sektorens ressursbruk
7,0 %
Sykefravær
14,3
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 3 266
Budsjett 2 737
Avvik -529

Enheten hadde et merforbruk på 0,5 mill. kroner i 2020.

Moldebadet skal stimulere til bedre folkehelse og være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av driften.

Moldebadet hadde en meget god start på året fram til anlegget ble stengt 12. mars på grunn av covid19. Totalt 92 387 gjester besøkte badet i 2020. Det var budsjettert med 128 000 gjester.

Det ble rapportert merforbruk med 7,0 mill. kroner per 2. tertial. Merforbruket ble betydelig redusert fordi Moldebadet fikk kompensert tap av inntekter med 4,6 mill. kroner for perioden badet måtte holde stengt. I tillegg sparte badet kostnader til lønn, strøm og fjernvarme. Oppgang i besøkstall de siste månedene førte til mer inntekter enn forutsatt ved tidligere rapportering.

I løpet av 2020 ble det ny driver på Cafe Moldebadet fordi tidligere driver gikk konkurs.

Moldebadet har hatt høyt antall deltakere i kursavdelingen på tross av restriksjoner på covid-19.

I perioden Moldebadet var stengt, 13. mars til 15. juni, ble tekniske anlegg og vannbehandling satt i «sparemodus». Det vil si at temperaturer ble senket, anleggsdeler slått av og mindre kjemikalier ble brukt. Ansatte ble benyttet til å gjøre andre oppgaver på bygg og renhold. Vegger, søyler, startpaller og stupetårn ble pusset opp med maling og reparasjoner. Det ble tatt større periodiske rengjøringsoppgaver i og rundt bassengene.

Daglig drift har fungert godt tross mange uforutsette og krevende saker. I den stengte perioden fikk noen ansatte jobbe litt med marked. Det har ført til flere følgere: over 1 000 på Instagram, 7 290 på Facebook, samt 18 300 følgere på ny kanal TikTok.