Kulturtjenesten

7,0 %
Resultat
4,6 %
Andel av sektorens ressursbruk
17,2 %
Sykefravær
27,6
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 39 059
Budsjett 42 016
Avvik 2 957

Enheten hadde et mindreforbruk på 3,0 mill. kroner i 2020.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak overgangen fra fast til flytende rente for lånet som ligger til grunn for leie av lokaler til Moldebiblioteket. Dette har alene gitt en innsparing på 2,2 mill. kroner.

I tillegg har aktiviteten ved enheten vært redusert som følge av covid-19, blant annet har det vært rom for noen vakanser og at ungdomsklubben ikke kunne starte opp før i august.

Investering

Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
ATV kulturtjenesten 200 - 200 200
Biblioteket – selvbetjeningsautomater 620 - 621 620
Renovering lysløypa 1 250 - 721 1 250
Tennisanlegg 2 500 - 2 422 2 500
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 585 279 - 400
Tursti Skihytta–Varden 675 565 4 100
Totalsum 3 968 5 070

ATV kulturtjenesten

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.

Biblioteket – selvbetjeningsautomater

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.

Renovering lysløypa

Under arbeid - gjennomføres i 2021.

Tennisanlegg

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Prosjektet er under arbeid, og det er behov for overføring av resterende midler til 2021.

Tursti Skihytta–Varden

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.