Barnevern

- 6,2 %
Resultat
6,0 %
Andel av sektorens ressursbruk
12,4 %
Sykefravær
44,3
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 51 275
Budsjett 48 295
Avvik -2 980

Enheten hadde et merforbruk på 3,0 mill. kroner i 2020.

Merforbruket er knyttet til iverksatte tiltak i og utenfor hjemmet, da spesielt utgiftene til kjøp av institusjonsplasser, beredskapshjem, fosterhjem og forebyggende tiltak, og utgjør rundt 4,0 mill. kroner. Samtidig er det gjort reduksjoner i driften som har bidratt til innsparinger på rundt 1,0 mill. kroner.

Barnevernstjenesten har omorganisert tjenesten. Ny organisering skal blant annet skal sikre bedre oppfølging av alle plasseringer utenfor hjemmet og forhindre fristbrudd på undersøkelser. Barnevernstjenesten har i 2020 deltatt i veiledningstiltak i regi av Bufdir for å utvikle kvaliteten i tjenesten. Dette fortsetter i 2021.