Flyktningtjenesten

- 4,0 %
Resultat
6,3 %
Andel av sektorens ressursbruk
17,7 %
Sykefravær
23,2
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 53 632
Budsjett 51 577
Avvik -2 055

Enheten hadde et merforbruk på 2,1 mill. kroner i 2020.

Året 2020 har for flyktningtjenesten, som så mange andre, vært preget av pandemien. På tross av dette har enheten prøvd å drive så normalt som mulig, med høy tilstedeværelse og tilgjengelighet for bosatte flyktninger og samarbeidspartnere.

Merforbruket skyldes i hovedsak reduksjon i inntekter på grunn av redusert bosetting. Tilskuddene fra IMDi til flyktninger med spesielle behov ble også lavere i 2020 som følge av omorganisering i IMDi, noe innskjerping av dokumentasjonskrav til kommuner, og store forsinkelser i saksbehandling.

Enheten har åpenbare utfordringer med langtidsfraværet. Det er ikke indikasjoner på at dette skyldes arbeidsrelatert sykefravær. Fravær blir regelmessig og systematisk fulgt opp. Korttidsfraværet ligger innenfor det som regnes som normalt.

Flyktningtjenesten skårer svært høyt på både kommunens 10-faktor undersøkelse og arbeidsmiljøundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten.

Enhetens hovedutfordring er volum på bosetting som følge av tilnærmelsesvis stengte grenser. Videre restriksjoner i samfunnet forbundet med pandemien, vil kunne påvirke kvalifisering og sysselsetting av nye bosatte flyktninger.