NAV Molde

- 15,4 %
Resultat
4,9 %
Andel av sektorens ressursbruk
10,1 %
Sykefravær
27,3
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 42 238
Budsjett 36 609
Avvik -5 629

Enheten hadde et merforbruk på 5,6 mill. kroner i 2020.

Merforbruket skyldes utgifter til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram.

NAV har i 2020 opplevd en økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp. Også behovet for økonomisk veiledning har vært økende. Arbeidsmarkedet har blitt vanskeligere for mange, og spesielt for de med lavere utdanning og lite arbeidserfaring. NAV har økt kapasiteten til arbeidsrettede tiltak og effektivisert administrative oppgaver til fordel for brukeroppfølging. Slik har NAV allikevel klart å stoppe trenden for en betydelig økning i sosialhjelpsutgifter som Molde kommune har hatt spesielt siden 2018. I 2020 har NAV hatt en reduksjon i utgifter til økonomisk sosialhjelp sammenliknet med 2019.

I 2020 har NAV blant annet;

  • implementert to jobbspesialister i ordinær drift gjennom prosjektet for implementering av individuell jobbstøtte i kommunen i samarbeid med enhet for psykisk helse og rus.
  • videreutviklet eget arbeidsrettet tiltak i egen regi, utvidet oppfølging, der spesielt flyktninger og ungdom er viktige målgrupper.
  • hatt et digitalt tilbud for ungdommene som deltar i Jobbstart, som er et kommunalt arbeidsrettet tiltak for ungdom.
  • hatt to veiledere på Romsdal videregående skole, som er fysisk til stede og gir individuell og lett tilgjengelige tjenester fra NAV for elever på skolen, samt utvidet tilbudet til elever på de andre videregående skolene som har elever fra Molde kommune.
  • innført digital søknad om sosialhjelp, i tillegg til papirsøknaden.