Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd

15,4 %
Resultat
0,5 %
Andel av sektorens ressursbruk
1,9 %
Sykefravær
3,9
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 4 109
Budsjett 4 395
Avvik 678

Enheten har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner i 2020.

Hovedårsaken til mindreforbruket er at Molde kommune i revidert nasjonalbudsjett fikk økt innbyggertilskuddet med 0,5 mill. kroner begrunnet med avlastningstiltak for barn og unge med store behov. Da dette ikke var kjent da saken om budsjettrevisjon 1 ble ferdigstilt i juni, ble midlene først fordelt til sektor for oppvekst, kultur og velferd i desember. Selv om midlene ikke ble fordelt til tjenesteproduserende enheter, har dette bidratt til å redusere samlet merforbruk i sektoren.