PPT

2,4 %
Resultat
1,3 %
Andel av sektorens ressursbruk
2,3 %
Sykefravær
20,0
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 11 152
Budsjett 11 432
Avvik 280

Enheten hadde et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2020.

Hovedårsaken til mindreforbruket er vakante stillinger og en stram innkjøpslinje.

PPT opplever at kompleksiteten i sakene er større og mer omfattende. Særlig gjelder dette elever som over tid har et problematisk skolefravær. Andelen elever som strever med psykososiale vansker øker. Dette fører til at PPT følger opp flere saker over lengre tid, og fører til en større saksmengde per ansatt enn det er kapasitet til. Med stillinger i vakanser fører det til stor arbeidsbelastning på den enkelte ansatte.

PPT sin rolle i arbeidet med inkludering og det ordinære, både i barnehage og skole har vært et sentralt arbeid i 2020.