Voksenopplæring

3,7 %
Resultat
1,4 %
Andel av sektorens ressursbruk
8,1 %
Sykefravær
38,3
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 12 346
Budsjett 12 820
Avvik 474

Enheten hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i 2020.

Molde voksenopplæringssenter ble i 2020 en større enhet med ansvar for voksenopplæring i hele den nye kommunen. Enheten har hatt noen vakanser og langtidssykemeldinger. Dette har gitt lavere netto lønnsutgifter. Noe høyere inntekter som følge av tilskudd fra IMDi til flyktninger med behov for særskilt oppfølging har også bidratt positivt. I tillegg har enheten kjørt svært stram styring av innkjøp.

Mange uker med stengt skole, karantene og restriksjoner på opplæring i institusjoner i løpet av året, har ført til at enheten har måttet gjøre til dels store endringer i hvordan opplæringen har vært gjennomført. Enheten har opplevd det utfordrende å gi tilfredsstillende opplæring gjennom digitale flater til elevgrupper med svake digitale ferdigheter.