Molde kulturskole

13,8 %
Resultat
1,3 %
Andel av sektorens ressursbruk
3,2 %
Sykefravær
33,2
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 11 182
Budsjett 12 979
Avvik 1 797

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner i 2020.

Mindreforbruket skyldes hovedsaklig vakanser kombinert med større refusjoner, samt økt salg av tjenester. Spesielt var internt salg av musikkskolelærere til kommunes grunnskoler langt større enn opprinnelig planlagt. Det var lenge ukjent om, eller i hvilken grad, enheten ville bli kompensert for tapte inntekter og økte utgifter i forbindelse med smitteverntiltakene. Enheten iverksatte derfor tiltak for å kunne levere et regnskap i balanse uten kompensasjon.

Enheten etablerte i 2020 en ny kulturskoleorganisasjon i nye Molde kommune og startet samtidig som vertskommune for kulturskoletilbud i Gjemnes kommune. Smittevernhensyn har i 2020 forhindret enheten i å tilby hele bredden av tilbud og optimal utnyttelse av enhetens ramme. Frivillig musikkliv, som kor og korps, ble særlig rammet av nedstenging og manglende dirigenttjenester fra kulturskolen. Ellers har enheten vært svært fleksibel med digitale løsninger.