Barnehageområdet

2,5 %
Resultat
30,0 %
Andel av sektorens ressursbruk
11,5 %
Sykefravær
195,5
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
Regnskap Budsjett Avvik
Fagavdeling barnehage 155 529 157 216 1 295
Barnas hus barnehage 10 529 10 813 285
Banehaugen og Langmyra barnehager 4 441 4 804 363
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager 14 779 15 483 704
Gjerdet barnehage 7 608 8 455 847
Hatlelia barnehage 9 992 9 883 -109
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager 14 809 15 488 678
Kvam og St.Sunniva barnehager 12 248 13 103 855
Lillekollen barnehage 11 188 12 687 1 499
Midsund barnehage 6 173 5 842 -331
Hjelset barnehage 8 971 9 587 616
256 267 263 361 6 702

Barnehageområdet hadde et samlet mindreforbruk på 6,7 mill. kroner i 2020.

Barnehagene har vært preget av nøktern, forsiktig drift og stram økonomistyring. Året 2020 har vært et utfordrende år der barnehagene har vært helt stengt i en periode i mars, og til gult nivå resten av året. Dette har vært krevende i forhold til organisering, kohortinndeling og tilgang til vikarer. Mange barnehager har hatt mer refusjoner for langtidssykemeldte og mindre bruk av vikarer ved sykdom. Avviket skyldes i det vesentlige mer refusjoner enn bruk av vikarer.

Økt behov for spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne gjør det krevende å tilpasse tilbudet med disponible ressurser. Søkelys på sårbare barn under koronaen kan være en av årsakene til dette, men årsak og organisering av arbeidet skal det jobbes videre med i 2021. Fra nasjonalt hold er det initiert et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i barnehage og skole.

Barnehagene har hatt gode planer for tilbudet tross kohortinndeling og adskilte lekeområder. Foreldreundersøkelsen viser at foreldre er svært godt fornøyde med tilbudet i barnehagene. Generell tilfredshet viser en snittscore for alle barnehager på 4,5 av i alt 5, og barnets trivsel på 4,8.