Skoleområdet

- 0,6 %
Resultat
42,8 %
Andel av sektorens ressursbruk
6,6 %
Sykefravær
507,9
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
Regnskap Budsjett Avvik
Fagavdeling skole 26 261 28 612 2 351
Bolsøya barneskole 6 786 6 974 188
Bekkevoll ungdomsskole 34 624 34 710 86
Bergmo ungdomsskole 26 543 24 613 -1 930
Eidsvåg barne- ungdomsskole 22 969 23 840 871
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 599 11 104 505
Kvam skole 18 717 17 705 -1 012
Kviltorp skole 38 317 36 388 -1 929
Langmyra skole 38 721 37 896 -825
Midsund skule 26 089 27 832 1 743
Nordbyen skole 23 013 22 961 -52
Sellanrå skole 27 425 29 275 1 850
Skjevik barne- og ungdomsskole 21 557 19 214 -2 343
Sekken oppvekstsenter 5 018 5 105 87
Kleive oppvekstsenter 11 905 12 037 132
Vågsetra barne- og ungdomsskole 27 062 25 049 -2 013
365 606 363 315 -2 291

Skoleområdet hadde et samlet merforbruk på 2,3 mill. kroner i 2020.

Dette er vesentlig lavere enn prognosene viste. Sju skoler hadde merforbruk driftsåret 2020, mens åtte skoler kom ut med balanse eller mindreforbruk.

Hovedårsaken til merforbruket er tiltak for oppfølging av elever med større og sammensatte utfordringer i skole og SFO. Antall elever som har vedtak om spesialundervisning er relativt høyt i kommunen. Per 1. oktober 2020 var det 359 vedtak om spesialundervisning i Molde kommune.

I tillegg er det ved noen skoler behov for organisatorisk tilrettelegging grunnet bygningsmessige forhold og dermed behov for ekstra personalressurs. Noen skoler har også registrert noe høyere sykefravær blant personalet, dette gjelder hovedsakelig langtidsfravær og koronalrelatert fravær i forbindelse med karantene og testing.

Redusert arbeidsgiverperiode ved koronarelatert sykefravær, bidro til økte refusjoner for enhetene. Skolene har et nøkternt forbruk av undervisningsmateriell og utstyr. De har også redusert vikarbruk, blant annet med utgangspunkt i smittevern. Enkelte skoler har fått innvilget søknader om tilskudd til flyktninger med særlige behov fra IMDi, men en viss usikkerhet har det vært rundt noen av disse.

Omfanget av innføringstilbudet for grunnleggende norsk er redusert i takt med redusert behov. Dette som følge av få nyankomne elever til kommunen. Gjennomgående har skolene fått refundert ekstrautgifter til smitteverntiltak fra staten, men det har vært usikkerhet hvordan kompensasjonsordningene ville slå ut gjennom året. Det førte til svært nøktern drift.

Flere skoler la opp til redusert bemanning fra høsten 2020. I tillegg ble innkjøp av materiell og utstyr redusert. Samtidig tok skolene i bruk ny læreplan fra 1. august 2020.

Redusert personalressurs gir utfordringer for oppfølging av elever med spesielle behov og for normtallet på området. Videre vil stramme rammer for innkjøp av læremidler og utstyr i samband med ny læreplan være krevende. For fellesområdet skole var det usikkerhet over tid knyttet til mindreinntekter opp mot brukerbetaling og kjøp av elevplasser i andre kommuner.