Ordførerens kommentar

2020 er første driftsåret for nye Molde kommune, det vil si kommunen som ble dannet 1. januar 2020 som en følge av regjeringens kommunereform.

Store administrative og politiske ressurser er brukt i planleggingen av den nye kommunen. Ambisjonen er å skape en ny, bærekraftig kommune basert på det beste fra tidligere Midsund, Nesset og Molde kommuner.

Oppstartsåret har vært preget av prosesser for å skape felles kultur i kommunen, innføre mest mulig felles regler og prosedyrer og begynne harmoniseringen av tjenestetilbudet. Dessverre har koronapandemien medført at store ressurser er blitt kanalisert mot krisehåndtering og TISK-arbeidet (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene). Kommunen har – etter ordførerens oppfatning – håndtert pandemien på en meget god måte.

Regnskapsmessig ble 2020 bedre enn budsjettert. I det konsoliderte regnskapet ble netto driftsresultat på 90 mill. kroner. Merforbruket for tjenesteproduksjonen ble på 6 mill. kroner og disposisjonsfondet økte med 35 mill. kroner til 170 mill. kroner. Det betyr at kommunen er bedre rustet til å møte nødvendige omstillinger.

Utfordringene i utviklingen av antall arbeidsplasser er dessverre videreført i 2020. Foreløpige tall viser en nedgang på totalt 57 arbeidsplasser i 2020. Arbeidsplassdekningen i nye Molde er fortsatt meget høy med 18 621 arbeidsplasser, det vil si en arbeidsplassdekning på 117,1 prosent. Arbeidsledigheten per 31.12.2020 er på 3,0 prosent ifølge NAVs statistikk, men med en synkende trend.

I 2020 hadde vi en folketallsnedgang på 97 innbyggere, men heldigvis med et fødselsoverskudd på 62. Nedgangen skyldes netto utflytting. Molde kommune må tilrettelegge for økt tilflytting for å skape rom for videre vekst i næringslivet og må oppleves som en næringsvennlig kommune med god tilrettelegging for eksisterende og nytt næringsliv.

Som ordfører har jeg i 2020 spesielt prioritert disse viktige områdene:

Nye Molde kommune

Ambisjonene for nye Molde kommune er at vi sammen – Molde, Midsund og Nesset – skal kunne sikre bedre og desentraliserte tjenester, et sterkere fagmiljø, en helhetlig areal- og samfunnsutvikling og større gjennomslag for våre saker opp mot fylke, regjering og Storting. Samtidig vil vi skape et lokaldemokrati med aktiv samskaping med innbyggerne i alle deler av kommunen.

Etter kommunevalget høsten 2019 fikk det nye kommunestyret med 59 representanter ansvaret for oppstarten i tråd med intensjonsavtalene mellom de tre kommunene. Mye arbeid er gjennomført i tråd med planene, men pandemien har åpenbart forsinket byggingene av en ny politisk og administrativ kultur. VI-kommunen er ennå ikke på plass.

Byutvikling

Både det gamle og det nye kommunestyret ønsker å øke byens attraktivitet gjennom aktive byutviklingstiltak. Vi vil skape et bærekraftig bysentrum: miljømessig, sosialt og økonomisk. Ett av prosjektene er utbyggingen av sjøfronten. Byggetrinnene Torget–Storkaia og Brunvollkvartalet–Moldeelva ble ferdigstilt i 2020, og planleggingen for sammenbindingen Torget–Moldeelva, Sjøfronten 2, er godt i gang. Byggingen kan starte høsten 2021. Ordførerens langsiktige ambisjon er å skape et bilfritt sentrum.

Demografiske endringer

Molde – i likhet med de fleste andre kommuner – opplever en dramatisk endring i alderssammensetningen med nedgang i antall barn og unge, og en sterk økning i aldersgruppene over 67 år. For perioden 2020–2030 viser SSBs befolkningsfremskrivninger en nedgang for aldersgruppene 1–5 år på 65 barn og 6–12 år på 370. Samtidig øker antallet innbyggere 67-79 år med 580 personer og 80 år og eldre med 907. I 2020 var sektorområdet oppvekst, kultur og velferd største område med 45 prosent av Molde kommunes samlede budsjettrammer. Helse og omsorg utgjorde 44 prosent. Fra 2021 vil helse og omsorg bli kommunens største sektor, og frem mot 2025 må vi forvente at denne sektoren vil utgjøre opp mot 50 prosent av kommunens driftsbudsjett. Kommunestyret har vedtatt nytt byggetrinn på Råkhaugen omsorgssenter med 32 nye sykehjemsplasser.2

Bygging av sykehuset på Hjelset

Etter vedtaket i desember 2014 om bygging av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, har oppgaven vår vært å sikre fremdriften og det faglige innholdet i sykehuset: Et fullverdig akuttsykehus med traumefunksjoner. Nok en gang opplever vi at fremdriften i prosjektet har sviktet, og at det derfor oppstår usikkerhet rundt sykehuset. Det er nå besluttet en gjennomføringsprosess basert på delte entrepriser og del-entrepriser. Byggestart er nå planlagt før sommeren 2021. Åpning av det nye felles akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal er 2024/25. Den nye prosjektorganisasjonen virker meget tillitsvekkende.

Viktige samferdselsprosjekt

Vi har arbeidet målrettet for å styrke molderegionen som felles bo- og arbeidsmarked ved å legge til rette for bedre samferdselsløsninger. Hver dag pendler 5 300 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde, og innfartsvegen fra øst er allerede kapasitetsmessig sprengt. Byens samferdselsutfordringer kan ikke bare løses gjennom en oppgradering av veisystemet, men må samtidig løses gjennom økt satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelveger.

E39 Lønset–Hjelset har oppstart høsten 2021. Bypakken i Molde lå inne i dagens NTP (Nasjonal transportplan) med oppstart 2023. Dessverre er dette prosjektet tatt ut av forslaget til ny NTP, som skal vedtas i Stortinget i juni 2021. Ferjefri E39 mellom Molde og Ålesund er derimot styrket i forslaget til ny NTP med mulig oppstart 2023/2024. Dette prosjektet vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene i Molde og Ålesund, og binde sammen fylket på en helt ny måte. Samtidig vil det gi fastlandsforbindelse for tidligere Midsund kommune og Gossen.


Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og vil spesielt rose kommunedirektøren og hans stab for målrettet arbeid. Jeg mener hele kommunen kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i 2020 og opplever at vi sammen har skapt en god oppstart av den nye kommunen.


Torgeir Dahl
ordfører