Overføringer og fellesutgifter

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Drift
Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik Budsjett 2021
Overføringer til foretak og kirkelig fellesråd 201 819 196 244 -5 575 260 271
Fellesutgifter og -inntekter -33 105 -64 245 -31 140 -23 810
168 714 131 999 -36 715 236 461

Overføring til foretak og kirkelig fellesråd

Budsjettområdet overføring og fellesutgifter fikk et samlet merforbruk på 36,7 mill. kroner.

Overføring til foretak og kirkelig fellesråd har et merforbruk på 5,6 mill. kroner. Dette avviket skulle vært fjernet ved en administrativ budsjettkorrigering. Avviket skyldes at Molde eiendom KF får dekt sine finansutgifter knyttet til formålsbygg. Når året er omme beregnes eksakt beløp, som overføres til foretaket. I 2020 ble ikke budsjettet korrigert administrativt og dermed oppstod det et feilaktig avvik. Motposten skulle ha vært redusert avdragsutgifter i kommunekassa.

Fellesutgifter- og inntekter

Fellesutgifter og -inntekter endte med en netto inntekt på 33,1 mill. kroner. Dette var 31,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette avviket. Avregning pensjonskostnader på fellesområdet ble 9,9 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes at redusert pensjonskostnad, som følge av innbetaling av egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse, var budsjettmessig tatt til inntekt for tidlig.

Det er videre utgiftsført 15,4 mill. kroner i regnskapet for 2020 som skal benyttes til å dekke forventet etterbetaling av lønn knyttet til arbeidsrettsdommen om betalt spisepause. Kommunen skal utgiftsføre kjente utgifter og inntekter i sitt regnskap. Dette var det ikke budsjettert med og bidrar derfor med halvparten av avviket på dette området.

Inntekter fra konsesjonskraft ligger også inne i fellesutgifter og -inntekter. Her var det budsjettert med en netto inntekt på 0,9 mill. kroner. Regnskapet viser en netto utgift på 2,7 mill. kroner. Dette gir et avvik på 3,6 mill. kroner. Årsaken til avviket er at strømprisene var svært lave i 2020, samtidig må vi betale en statlig regulert pris for å få hentet ut konsesjonskraften (produksjonsavgift/kostnadsdekning til kraftselskapet). I 2020 ble utgiftene større enn inntektene og resultatet var at kommunen måtte betale for å få selge konsesjonskraften.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Revidert budsjett 2020
Gravplassutvidelse Røbekk 49 300 8 343 28 5 000
Totalsum 28 5 000

Overføring til foretak og kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Midlene var satt av til kjøp av grunn til gravplassen. Avviket skyldes at grunnerverv likevel ikke ble gjennomført på grunn av uenighet om pris. Dette avklares våren 2021.

Investeringer i de kommunale foretakene

Investeringer i de kommunale foretakene er omtalt i de kommunale foretakenes regnskaper og årsrapporter.


(Beløp i 1 000 kroner)
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Revidert budsjett 2020
Kjøp av Istad A-aksjer 165 000 165 000 165 000
Konserninterne utlån Løpende 296 296 576 800
Møre og Romsdal revisjon SA (1970) -63 -
Tøndergård 50 -
Justeringsrett merverdiavgift Løpende 1 628 1 525
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser Løpende 11 363 12 600
Totalsum 474 274 755 925

Fellesområdet

Kjøp av Istad A-aksjer

Kjøp av Istad A-aksjer er gjennomført i tråd med vedtak i sak 57/20.

Konserninterne utlån

Dette er utlån fra Molde kommune til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF. Samlet ble det lånt ut 280,0 mill. kroner mindre enn budsjettert. Bruk av lån i Molde eiendom KF ble 47,0 mill. kroner lavere enn budsjettert, mens bruk av lån i Molde vann og avløp KF ble 62,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. I tillegg er ubrukte lånemidler i foretakene redusert med 183,0 mill. kroner i 2020.

Møre og Romsdal revisjon SA

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Molde, Midsund og Nesset er andelsinnskuddet i Møre og Romsdal revisjon SA redusert. Dette er avsatt på ubundet investeringsfond.

Tøndergård

I 2020 kom Tøndergård skole inn i Molde kommunes regnskap, og Molde eiendom KF gjennomførte investeringer ved skolen. Føringen som fremgår over er overføring fra bundet investeringsfond ved Tøndergård til Molde eiendom KF. Dette for delfinansiering av investeringer ved Tøndergård skole.

Justeringsrett merverdiavgift

Justeringsretten som skulle overføres til utbygger ble 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert i 2020.

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Egenkapitaltilskuddet i KLP og MKP ble 1,2 mill. kroner lavere enn budsjettert og er finansiert i sin helhet av ubundne investeringsfond.