Sentraladministrasjonen

4,6 %
Resultat
7,7 %
Andel av samlet ressursbruk
5,7 %
Sykefravær
109,7
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Drift
Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik Budsjett 2021
Administrasjonsavdelingen 86 966 88 212 1 246 40 574
Analyse- og utviklingsavdelingen 43 287 48 154 4 867 13 732
Personal- og organisasjonsavdelingen 18 763 18 978 215 19 523
Økonomiavdelingen 16 275 17 852 1 577 15 426
Totalt sentraladministrasjon 165 291 173 196 7 905 89 255

Samlet hadde stabsavdelingene et mindreforbruk på 7,9 mill. kroner i 2020.

Samtlige stabsavdelinger fikk et mindreforbruk. Størst mindreforbruk hadde analyse- og utviklingsavdelingen hvor tilskudd til ROR-IKT inngår i budsjettrammen, og bidro mest til mindreforbruket. Videre er det vakanser, sykelønnsrefusjoner og endret aktivitet grunnet pandemien som forklarer mindreforbruket i sentraladministrasjonen.

Sykefravær

Sykefravær
Sykefravær
Administrasjonsavdelingen 5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen 3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen 5,0 %
Økonomiavdelingen 9,4 %
5,7 %

Sentraladministrasjonen hadde et samlet fravær som ligger rett under under måltallet på 6 prosent med et fravær på 5,7 prosent. Økonomiavdelingen ligger godt over, mens de andre avdelingene ligger under måltallet.

Årsverk

Årsverk
Faste årsverk Variable årsverk Sykefravær Utførte årsverk
Administrasjonsavdelingen 36,6 0,1 -2,0 34,7
Analyse- og utviklingsavdelingen 33,0 0,7 -1,3 32,3
Personal- og organisasjonsavdelingen 13,7 0,0 -0,7 13,0
Økonomiavdelingen 32,1 0,9 -3,3 29,7
115,3 1,7 -7,4 109,7

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og utbetalt timelønn, disse er så omregnet til årsverk. For å komme frem til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefraværet. Dette er selvfølgelig en skjønnsmessig tilnærming, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.

Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Investering
Prosjekt Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik
Administrasjonsavdelingen 72 70 -2
Inventar renovering Storgata 31 70040 72 70 -2
Analyse- og utviklingsavdelingen 12 420 17 619 5 199
IKT-investeringer Molde kommune 71001 2 805 6 100 3 295
ROR-IKT - fellesinvesteringer 81001 9 615 11 519 1 904