Administrasjonsavdelingen

1,4 %
Resultat
52,6 %
Andel av sektorens ressursbruk
5,1 %
Sykefravær
34,7
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Drift
2020
Regnskap 86 966
Budsjett 88 212
Avvik 1 246

Administrasjonsavdelingen hadde et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2020.

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak mindre reise- og kursvirksomhet, noen politiske møter er blitt avlyst og mange møter er gjennomført på Teams istedenfor fysiske møter. Avdelingen har hatt langtidssykmeldinger som er refundert av NAV.

Assisterende kommunedirektør og kommuneoverlegen har hatt ansvar for håndtering av koronapandemien i Molde kommune. Dette har tatt mye av kapasiteten i 2020.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
Inventar renovering Storgata 31 2 500 2 430 72 70
Totalsum 72 70

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.