Analyse- og utviklingsavdelingen

10,1 %
Resultat
26,2 %
Andel av sektorens ressursbruk
3,7 %
Sykefravær
32,3
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 43 287
Budsjett 48 154
Avvik 4 867

Analyse- og utviklingsavdelingen hadde et totalt mindreforbruk på 4,9 mill. kroner i 2020.

Avdelingen er en ny stabsavdeling, som ble etablert 1. januar 2020. Avdelingen har blant annet ansvar for oppgaver knyttet til samfunnsplanlegging, analyser, digitalisering, prosjekt- og prosessledelse samt investeringer. Analyse- og utviklingsavdelingen forvalter også en felles budsjettpost knyttet til digitaliseringstiltak- og prosjekt i kommunen og i tillegg har ROR-IKT vært administrativt underlagt avdelingen i 2020.

Avdelingen hadde en budsjettramme på 8,4 mill. kroner i 2020. To av avdelingens åtte stillinger var vakant store deler av året, noe som er hovedårsaken til mindreforbruket på om lag 2,2 mill. kroner.

I 2020 var budsjettposten for digitaliseringstiltak og prosjekt for kommunen på 5,0 mill. kroner netto, der om lag 4,0 mill. kroner ble benyttet til utskifting av pc’er i samsvar med vedtatte retningslinjer i ROR-IKT. Denne budsjettposten hadde et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner

ROR-IKT leverer IKT-tjenester til Aukra, Molde, Rauma og Vestnes kommuner og har i 2020 vært administrativt underlagt analyse- og utviklingsavdelingen. ROR-IKT hadde i 2020 en budsjettramme på 34,8 mill. kroner, og et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet en vakanse på nettverkstekniker, lavere utgifter til lærling samt reduserte kurs-, seminar- og reiseutgifter grunnet Covid-19.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
IKT-investeringer Molde kommune Løpende 2 805 6 100
ROR-IKT – fellesinvesteringer Løpende 9 615 11 519
Totalsum 12 420 17 619

IKT-investeringer Molde kommune

Prioriterte tiltak i 2020 har vært telefoniprosjektet (utskifting av alle fasttelefoner til mobile løsninger), utbedring av trådløst nett i kommunale lokasjoner, der skoler ble prioritert i 2020, og digital oppgradering av møterom på rådhuset i Molde og kommunehuset i Eidsvåg. Av ulike årsaker, blant annet korona, har ikke telefoniprosjektet og utbedring av trådløst nett hatt den fremdriften som var forutsatt i 2020. Dette er hovedårsaken til mindreforbruket på 3,3 mill. kroner.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Prioriterte tiltak i 2020 har vært sak- og arkivprosjektet, portal, innføring av Teams i kommunene, grunnmur, infrastruktur og telefoniplattform. Til sammen er det brukt 1,9 mill. kroner mindre enn budsjett. Det er ulike årsaker til mindreforbruket, men noe av årsaken er at kommunene har dekt sin andel av kostnadene direkte gjennom tilgrensende prosjekt i egen kommune.