Økonomiavdelingen

8,8 %
Resultat
9,8 %
Andel av sektorens ressursbruk
9,4 %
Sykefravær
29,7
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 16 275
Budsjett 17 852
Avvik 1 577

Økonomiavdelingen hadde et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner i 2020. Dette skyldes i all hovedsak en høy sykelønnsrefusjon. Avdelingen har også hatt enkelte utgiftsreduksjoner grunnet blant annet redusert reiseaktivitet som en konsekvens av koronapandemien.

Dette har vært et særdeles krevende år for avdelingen. Hovedårsaken til dette er uten tvil etableringen av ny kommune per 1. januar 2020 med alle konsekvenser det har medført. Eksempler på dette er etablering av ny regnskapsbase, utlønning av alle ansatte i den nye kommunen, implementering av ny bankavtale samtidig som regnskapene for 2019 for kommunene Midsund, Molde og Nesset skulle avsluttes. Samtidig har mye tid og ressurser gått med til å overføre skatteinnkrevingen til staten ved skatteetaten. Høyt sykefravær har også medført en større arbeidsbelastning på de som har vært på arbeid. Konsekvensene av ny kommunelov og nye budsjett- og regnskapsforskrifter har også bidratt til merarbeid særlig ved avslutningen av regnskapene for 2020.

Og som om dette ikke var nok, så kom koronapandemien i mars og har preget avdelingens arbeid på ulikt vis gjennom hele året. En konsekvens av pandemien var at overføringen av skatteinnkrevingen som var planlagt gjennomført per 1. juni ble utsatt til 1. november.

Sammenstilling av inngående balanse for den nye kommunen ble vedtatt av kommunestyret i januar 2021. Selv om mye arbeid gjenstår relatert til nyetablert kommune, er det aller meste på plass ved utgangen av 2020.