Personal- og organisasjonsavdelingen

1,1 %
Resultat
11,4 %
Andel av sektorens ressursbruk
5,0 %
Sykefravær
13,0
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 18 763
Budsjett 18 978
Avvik 215

Personal- og organisasjonsavdelingen hadde et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i 2020. Dette skyldes i hovedsak lite kursvirksomhet som følge av koronasituasjonen.

Avdelingen leverer støttetjenester til hele organisasjonen. Ny kommune har medført en god del merarbeid med innføring av nye systemer/rutiner som for eksempel nytt kvalitetssystem Compilo KSX.

Spesielt i starten av pandemien ble det en økt arbeidsbelastning med nye retningslinjer og prosedyrer som følge av pandemien. Avdelingen hadde hjemmekontor de første ukene i pandemien. Dette fungerte bra i den perioden.

Til avdelingen hører også hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og lærlingeordningen.

Molde kommune har cirka 28 lærlinger årlig. Tidligere har det vært et samarbeid med Nordmøre og Romsdal opplæringskontor, men det ble avviklet 1. juli 2020. Fra samme dato ble Romsdal opplæringskontor etablert. Dette er et samarbeid mellom kommunene Aukra, Hustadvika og Molde. Det er en ansatt, med kontorsted i Molde, som følger opp lærlingene i de tre kommunene.