Status planarbeid

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen startet våren 2019. Kommuneplanens samfunnsdel er et tverrfaglig strategisk og overordnet styringsdokument for samfunnsutviklingen i Molde kommune, og bygger på FNs bærekraftmål. Planen skal gi retning og mål for felles arbeid for utvikling av moldesamfunnet de kommende ti årene. Planen legger også føringer for prioritering av annet planarbeid i kommunen.

Prioriterte planoppgaver inngår i kommunal planstrategi. Det har vært jobbet parallelt med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi i 2020. I kommunal planstrategi er det også foreslått et nytt plansystem for Molde kommune. Begge dokumentene ble lagt ut på offentlig høring i mars 2021 og skal behandles av kommunestyret i juni 2021. Ny kommunelov krever tettere kobling mellom plansystem og økonomiske prioriteringer og styring. Etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2021–2031 og kommunal planstrategi 2021–2024, vil forutsetningene for å kunne ivareta denne koblingen bli bedre i den nye kommunen.