Årsregnskap Molde kommune

Driftsregnskapet

Økonomisk oversikt etter art – drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Note Regnskap 2020 Budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 960 448 961 453 918 888
2 Inntekts- og formuesskatt 929 731 915 197 960 000
3 Eiendomsskatt 131 963 113 020 113 020
4 Andre skatteinntekter 20 711 19 387 19 387
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 118 280 109 195 115 489
6 Overføringer og tilskudd fra andre 513 913 434 465 431 543
7 Brukerbetalinger 107 257 109 761 118 069
8 Salgs- og leieinntekter 95 261 83 396 109 854
9 Sum driftsinntekter 2 877 565 2 745 875 2 786 250
Driftsutgifter - - -
10 Lønnsutgifter 1 526 597 1 453 699 1 517 168
11 Sosiale utgifter 361 693 361 385 376 470
12 Kjøp av varer og tjenester 583 418 503 808 453 268
13 Overføringer og tilskudd til andre 323 689 342 054 347 292
14 Avskrivninger 4 56 106 56 106 40 000
15 Sum driftsutgifter 2 851 504 2 717 052 2 734 198
16 Brutto driftsresultat 26 062 28 823 52 053
Finansinntekter - - -
17 Renteinntekter 55 734 69 081 71 627
18 Utbytter 27 873 27 421 11 650
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 14 4 496 1 950 1 950
20 Renteutgifter -62 920 -71 972 -94 200
21 Avdrag på lån 9 -52 823 -70 739 -70 739
22 Netto finansutgifter -27 640 -44 259 -79 712
23 Motpost avskrivninger 56 106 56 106 40 000
24 Netto driftsresultat 54 528 40 670 12 341
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering -2 500 -2 900 -
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 12 -33 878 -15 466 -6 466
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -26 841 -23 177 -5 875
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 15 332 7 515 -
28 Dekning av tidligere års merforbruk -6 641 -6 642 -
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -54 528 -40 670 -12 341
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - -

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2020
1 Netto driftsresultat 54 528
2 Sum budsjettdisposisjoner -45 014
3 Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før styrkninger) 9 514
4 Strykninger av overføring til investering 2 900
8 Mer- eller mindreforbruk etter stykninger 12 414
12 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond -12 414
13 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -
Investeringsregnskapet

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2020
1 Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån -70 758
2 Sum budsjettdisposisjoner 67 858
3 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før styrkninger) -2 900
5 Strykninger overføring fra drift 2 900
10 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) -
Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Note Regnskap 2020 IB 2020
EIENDELER
A. Anleggsmidler 8 126 157 8 195 519
I. Varige driftsmidler 1 173 059 1 826 211
1. Faste eiendommer og anlegg 4 1 082 164 1 697 356
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4 90 896 128 854
II. Finansielle anleggsmidler 3 804 529 3 017 140
1. Aksjer og andeler 5 313 869 270 784
2. Obligasjoner - -
3. Utlån 6 3 490 660 2 746 356
III. Immaterielle eiendeler - -
IV. Pensjonsmidler 10 3 148 569 3 352 168
B. Omløpsmidler 1 1 262 776 944 548
I. Bankinnskudd og kontanter 654 729 359 203
II. Finansielle omløpsmidler 103 763 99 268
1. Aksjer og andeler - -
2. Obligasjoner 7 103 763 99 268
3. Sertifikater - -
4. Derivater - -
III. Kortsiktige fordringer 504 283 486 077
1. Kundefordringer 118 570 45 644
2. Andre kortsiktige fordringer 102 673 195 907
3. Premieavvik 10 283 040 244 526
Sum eiendeler 9 388 933 9 140 066
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 950 297 765 965
I. Egenkapital drift 253 904 201 876
1. Disposisjonsfond 162 883 136 042
2. Bundne driftsfond 12 91 021 57 143
3. Merforbruk i driftsregnskapet - -6 641
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet - 15 332
II. Egenkapital investering 78 014 4 756
1. Ubundet investeringsfond 61 966 85 408
2. Bundne investeringsfond 12 16 048 12 579
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet - -93 231
III. Annen egenkapital 618 379 559 333
1. Kapitalkonto 2 630 096 571 050
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -12 184 -12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 467 467
D. Langsiktig gjeld 7 660 643 7 741 373
I. Lån 8 4 386 505 4 116 452
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 346 505 2 276 452
2. Obligasjonslån 2 040 000 1 840 000
3. Sertifikatlån - -
II. Pensjonsforpliktelse 10 3 274 137 3 624 920
E. Kortsiktig gjeld 1 777 994 632 729
I. Kortsiktig gjeld 777 994 632 729
1. Leverandørgjeld 328 922 119 228
2. Likviditetslån 100 000 150 000
3. Derivater - -
4. Annen kortsiktig gjeld 338 299 347 676
5. Premieavvik 10 773 15 825
Sum egenkapital og gjeld 9 388 933 9 140 066
F. Memoriakonti - -
I. Ubrukte lånemidler -164 578 -116 900
II. Andre memoriakonti -46 111 -140 987
III. Motkonto for memoriakontiene -210 688 -257 887

Molde 1. mars 2021


Arne Sverre Dahl Kurt Magne Thrana
kommunedirektør økonomisjef
Noter