Konsolidert årsregnskap

Driftsregnskapet

Økonomisk oversikt etter art – drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Note Regnskap 2020
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 960 448
2 Inntekts- og formuesskatt 929 731
3 Eiendomsskatt 131 963
4 Andre skatteinntekter 20 711
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 118 280
6 Overføringer og tilskudd fra andre 548 529
7 Brukerbetalinger 107 257
8 Salgs- og leieinntekter 312 019
9 Sum driftsinntekter 3 128 938
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 1 588 166
11 Sosiale utgifter 378 944
12 Kjøp av varer og tjenester 746 731
13 Overføringer og tilskudd til andre 149 977
14 Avskrivninger 5 7 174 015
15 Sum driftsutgifter 3 037 833
16 Brutto driftsresultat 91 105
Finansinntekter
17 Renteinntekter 12 170
18 Utbytter 27 873
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 4 496
20 Renteutgifter -61 517
21 Avdrag på lån 7 -158 286
22 Netto finansutgifter -175 264
23 Motpost avskrivninger 174 015
24 Netto driftsresultat 89 856
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering -9 326
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -60 301
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -29 950
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 16 362
28 Dekning av tidligere års merforbruk -6 641
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -89 856
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -
Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 599 700
2 Tilskudd til andres investeringer 6 863
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 178 344
4 Utlån av egne midler 1 000
5 Avdrag på lån 102 581
6 Sum investeringsutgifter 888 488
7 Kompensasjon for merverdiavgift 84 136
8 Tilskudd fra andre 16 119
9 Salg av varige driftsmidler 95 460
10 Salg av finansielle anleggsmidler 153 231
11 Utdeling fra selskaper -
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 101 852
13 Bruk av lån 495 247
14 Sum investeringsinntekter 946 115
15 Videreutlån -75 951
16 Bruk av lån til videreutlån 69 862
17 Avdrag på lån til videreutlån -9 208
18 Mottatte avdrag på videreutlån 20 017
19 Netto utgifter videreutlån 4 720
20 Overføring fra drift 9 326
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -3 883
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 25 441
23 Dekning av tidligere års udekket beløp -93 231
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -62 347
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) -
Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Note Regnskap 2020
EIENDELER
A. Anleggsmidler 8 851 207
I. Varige driftsmidler 4 982 479
1. Faste eiendommer og anlegg 5 4 830 556
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 5 151 923
II. Finansielle anleggsmidler 589 095
1. Aksjer og andeler 313 922
2. Obligasjoner
3. Utlån 275 173
III. Immaterielle eiendeler -
IV. Pensjonsmidler 8 3 279 633
B. Omløpsmidler 2 1 148 504
I. Bankinnskudd og kontanter 509 066
II. Finansielle omløpsmidler 103 763
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner 103 763
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer 535 675
1. Kundefordringer 144 050
2. Andre kortsiktige fordringer 103 025
3. Premieavvik 288 600
Sum eiendeler 9 999 711
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 1 451 391
I. Egenkapital drift 308 988
1. Disposisjonsfond 169 682
2. Bundne driftsfond 9 139 316
3. Merforbruk i driftsregnskapet
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering 78 944
1. Ubundet investeringsfond 61 966
2. Bundne investeringsfond 9 16 978
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital 1 063 449
1. Kapitalkonto 3 1 075 166
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 467
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering -12 184
D. Langsiktig gjeld 7 946 330
I. Lån 4 532 955
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 6 2 492 955
2. Obligasjonslån 6 2 040 000
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse 8 3 413 375
E. Kortsiktig gjeld 2 601 990
I. Kortsiktig gjeld 601 990
1. Leverandørgjeld 426 230
2. Likviditetslån 100 000
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld 64 467
5. Premieavvik 11 293
Sum egenkapital og gjeld 9 999 711
F. Memoriakonti -
I. Ubrukte lånemidler 164 577
II. Andre memoriakonti 46 110
III. Motkonto for memoriakontiene 210 687
Noter