Note 1 Endring i arbeidskapital

(Beløp i 1 000 kroner)

Balansen

Balansen
BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring
Omløpsmidler 1 262 776 944 548 318 228
Kortsiktig gjeld 777 994 632 729 145 265
Arbeidskapital 484 782 311 819 172 963
(Beløp i 1 000 kroner)

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)
2020
Netto driftsresultat 54 528
Netto utgifter/inntekter i investering 70 758
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 47 678
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet 172 963
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering -