Note 10 Pensjon

(Beløp i 1 000 kroner)

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik
Beløp
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 130 281
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 108 469
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -117 862
Administrasjonskostnader 21 367
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 142 255
Årets pensjonspremie 221 129
Årets premieavvik 78 874
Amortiseringsperioder
Premieavvik over 15 år 19 764
Premieavvik over 10 år 18 838
Premieavvik over 7 år 200 019

Årets pensjonskostnad ble på 142,3 mill. kroner. Det er dette beløpet som er belastet årets regnskap. Betalt pensjonspremie var mye høyere med 221,1 mill. kroner. Differansen på 78,8 mill. kroner er årets premieavvik. Premieavviket skal utgiftsføres i kommunens regnskap over de neste syv årene. Samlet har kommunen et premieavvik på 238,6 mill. kroner som skal utgiftsføres de kommende årene.

(Beløp i 1 000 kroner)

Premiefond

Premiefond
Beløp
Innestående på premiefond 01.01. 2 611
Tilført premiefondet i løpet av året 98 547
Bruk av premiefondet i løpet av året -6 193
Innestående på premiefond 31.12. 94 965

Premiefondet skal kommunen benytte til å betale fremtidige pensjonspremier. Premiefondet kommer av at det er innbetalt for mye premie gjennom året eller ved at avkastningen på pensjonsmidlene har vært større enn grunnlagsrenten. Molde kommune har et premiefond på 95,0 mill. kroner ved utgangen av 2020. Det har blitt tilført et unormalt stort beløp til premiefondet i Molde kommunale pensjonskasse i 2020. Det skyldes endringer i premienivået som følge av ny offentlig tjenestepensjon.

(Beløp i 1 000 kroner)

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Beløp Arbeidsgiveravgift
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser per 31.12. 3 258 620
Pensjonsmidler per 31.12. 3 148 569
Netto pensjonsforpliktelser per 31.12. 110 051 15 517

Pensjonsforpliktelsen er anslått til å være 3 258,6 mill. kroner ved årets utløp. Pensjonsmidlene er lavere enn pensjonsforpliktelsen. De er anslått til 3 148,6 mill. kroner. Dette gir kommunen en netto pensjonsforpliktelse på 110,0 mill. kroner.

(Beløp i 1 000 kroner)

Estimatavvik og planendringer

Estimatavvik og planendringer
Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser
Estimatavvik 31.12. -417 068 -468 793
Virkningen av planendringer - -

Estimatavvikene viser forskjellen på anslåtte pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser ved utgangen av fjoråret og hva pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsen faktisk ble. Endelige beregninger for 2019 viser at pensjonsmidlene var 417,1 mill. kroner lavere enn anslått i regnskapene i fjor. Tilsvarende ble endelig pensjonsforpliktelse redusert med 468,8 mill. kroner.

(Beløp i 1 000 kroner)

Beregningsforutsetninger

Beregningsforutsetninger
Beregningsforutsetninger KLP SPK MKP
Forventet avkastning pensjonsmidler 4 % 4 % 4 %
Diskonteringsrente 4 % 4 % 4 %
Forventet årlig lønnsvekst 2 % 2 % 2 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2 % 2 % 2 %

Beregningsforutsetningene for pensjonskostnaden blir fastsatt av departementet og har til hensikt å gi en stabil og forutsigbare utvikling av kommunenes årlige pensjonskostnader.