Note 12 Bundne fond

(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne fond – formål

Bundne fond – formål
Bokført verdi 01.01. Avsetning Bruk Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond 26 574 29 970 6 592 49 952
Selvkostfond 2 071 292 1 861 502
Øremerket statstilskudd 16 962 15 196 8 929 23 229
Næringsfond/Kraftfond 9 942 8 230 2 991 15 181
Gavefond 1 594 669 106 2 157
Sum bundne driftsfond 57 143 54 357 20 479 91 021
- - - -
Bundne investeringsfond 11 944 17 774 14 926 14 792
Øremerket statstilskudd - 620 - 620
Gavefond 635 - - 635
Sum bundne investeringsfond 12 579 18 394 14 926 16 047
(Beløp i 1 000 kroner)

Spesifisering av vesentlig bundne fond (større enn 3 mill. kroner)

Spesifisering av vesentlig bundne fond (større enn 3 mill. kroner)
Type fond Avsetning Bruk Bokført verdi 31.12. Fondets formål Årsak ikke bruk
Bundne driftsfond
Nye Molde kommune 1 000 3 150 5 486 Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020
Kulturfond tidligere Nesset 10 000 - 10 000 Kulturfond for lag og organisasjoner i tidligere Nesset kommune Vedtekter er ennå ikke vedtatt, fondet ble opprettet i juni 2020.
ROR - ordinær drift 135 - 4 179 Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen. Udisponert overskudd (år 2017-2020)
Tøndergård - deltakerkommunenes overskudd 14 826 - 14 826 Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen Udisponert overskudd (år 2019 og 2020) samt tidligere års disposisjonsfond /endret organisasjonsform
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal 8 - 6 372 Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal Årets inntekter til fondet er større enn årets utbetalinger.
Øremerket statstilskudd - - -
Kunnskapsnett Romsdal 1 119 33 4 927 Desentralisert etter- og viderutdanning, skole og barnehage, Romsdalskommuner
Næringsfond/Kraftfond - - -
Kraftfondet (Nesset) 7 817 2 992 6 378 Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.
Mardølafondet 380 - 8 241 Næringslivsutvikling i tidligere Nesset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser Årets inntekter til fondet er større enn årets utbetalinger.
Sum bundne driftsfond 35 285 6 175 60 409
Bundne investeringsfond
Husbanken avdragsfond 8 274 3 893 7 086 Startlån fra Husbanken, dekning av diverse tap ved utlån
Sum bundne investeringsfond 8 274 3 893 7 086