Note 14 Salg av aksjer

(Beløp i 1 000 kroner)

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler
Andel ført i driftsregnskapet (opptjente resultater) Andel ført i investeringsregnskapet (utdeling av innskutt kapital)
Nesset Kraft AS 21 921 69 679
Istad AS 82 500
Sum 21 921 152 179