Note 2 Kapitalkonto

(Beløp i 1 000 kroner)

Balansen

Balansen
31.12.2020 01.01.2020 Endring
Anleggsmidler 8 126 157 8 195 519 -69 362
Langsiktig gjeld -7 660 643 -7 741 373 80 730
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 164 578 116 900 47 678
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler 630 092 571 046 59 046
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld -630 096 -571 050 -59 046
Netto endring -4 -4 -
(Beløp i 1 000 kroner)

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto
Debet Kredit
1.1.2020 Balanse (Kapital) 571 050
Korr IB 1.1.2020 Ovf anlegg til KF (2,3) 596 092 Korr IB 1.1.2020 Ovf andel konsernint. lån til KF 596 092
Korr IB 1.1.2020 Ovf. til ME KF (2) kap 2.27 42 247 -
Korr IB 1.1.2020 Korr til kap.kto 259080100 68 798 Korr IB 1.1.2020 Korr fra kap.kto 259080001 68 798
Salg av fast eiendom og anlegg 55 010 Aktivering av fast eiendom og anlegg 108 668
Av- og nedskriving av fast eiendom - -
og anlegg 33 747 Oppskriving av fast eiendom og anlegg -
Salg av utstyr, maskiner og transport- - Aktivering av utstyr, maskiner og -
midler 23 190 transportmidler 15 699
Av- og nedskriving av utstyr, - -
maskiner og transportmidler 27 232 -
Salg av aksjer og andeler 135 214 Kjøp av aksjer og andeler 166 980
Nedskriving av aksjer og andeler 46 Oppskriving av aksjer og andeler -
Avdrag på utlån 22 707 Utlån 77 096
Avdrag konserninterne utlån 99 507 Konserninterne utlån 193 715
Avskriving på utlån 384 Egenkapitaltilskudd KLP/MKP 11 363
Bruk av midler fra eksterne lån 387 322 Avdrag på eksterne lån 161 538
Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK - Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK 147 183
Urealisert kurstap utenlandslån - Urealisert kursgevinst utenlandslån -
- Ekstraordinære avdrag 3 074
- Nedskriving eksterne lån 335
31.12.2020 Balanse (Kapital) 630 096
Sum debet 2 121 592 Sum kredit 2 121 592