Note 2 Endring i arbeidskapital, konsern

(Beløp i 1 000 kroner)
Balansen 31.12.2020 01.01.2020 Endring
Omløpsmidler 1 148 505 1 202 786 54 281
Kortsiktig gjeld 601 990 678 363 76 373
Arbeidskapital 546 515 524 423 22 092