Note 3 Kapitalkonto, konsern

(Beløp i 1 000 kroner)
Balansen 31.12.2020 01.01.2020 Endring
Anleggsmidler 8 851 207 8 195 519 655 688
Langsiktig gjeld 7 946 330 7 741 373 204 957
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 52 786 - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld - - -
Netto endring 957 663 454 146 503 517