Note 4 Varige driftsmidler

(Beløp i 1 000 kroner)
5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Ikke avskrivbare Totalt
Bokført verdi 01.01 42 229 60 563 171 673 753 200 32 345 127 862 1 187 872
Tilgang 8 813 6 886 13 610 68 150 - 26 907 124 367
Avgang 147 5 142 17 902 23 438 - 31 573 78 200
Avskrivninger 12 614 9 745 13 112 20 635 - - 56 106
Nedskrivninger 82 596 4 194 - - - 4 873
Reverserte nedskrivninger - - - - - - -
Bokført verdi 31.12 38 199 51 966 150 075 777 278 32 345 123 197 1 173 059

Inngående balanse er endret i forhold til vedtatt åpningsbalanse (PS 3/21, 11. februar 2021). Totalt er 638 338 922 kroner flyttet til Molde eiendom KF / Molde vann og avløp KF.

Nedskrivinger skyldes salg av driftsmidler til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Dette gjelder differansen mellom salg og bokført verdi på salgstidspunktet.