Note 5 Aksjer og andeler

(Beløp i 1 000 kroner)
Selskapets navn Eierandel i pst. Vesentlig endringer i eierandel Vesentlig nedskriving Reversering nedskriving Bokført verdi 31.12
Aksjer 155 389
Istad AS A-aksjer 8,55 % 82 500
Istad AS B-aksjer 34,02 % 44 095
Trafikkterminalen Molde AS 7,40 % 37
Protomore kunnskapspark AS 18,16 % 1 800
G Lies plass 1 AS aksjer 100 % 1 938
Astero AS aksjer 42,82 % 512
Molde kino AS 100 % 3 000
Molde lufthavnutvikling AS 39,54 % 7 524
Muritunet AS - aksjer 1,40 % 249
Møreaksen AS 25,20 % 2 015
Samspleis AS aksjer 13,52 % 530
Gotfred Lies pl 1 omsorgsboliger SUS 100 % 172
Molde kulturbygg AS 33 % 334
Romsdal parkering AS 100 % 250
Kjerringsundet AS 50 % 1 600
Aursjøvegen AS 617
Visit Nordmøre og Romsdal AS 6,66 % 200
Bjørnsonshuset AS 37,50 % 225
Langfjordforbindelsen As 12,27 % 1 928
Akerhallen AS 19,50 % 3 500
Prebio AS 8,20 % 593
Romsdal Processing AS 11,11 % 1 000
Contrast Adventure as 13,74 % 464
Kommunekraft AS 0,31 % 1
Nesset Vekst as 24,50 % 200
Halsafjordsambandet AS 4,95 % 105
Andeler 158 480
Biblioteksentralen AL 6
Stiftelsen Molde ungdomsboliger 50
Møre og Romsdal revisjon SA innskuddskapital 399
båthavnlag SA andeler 29
Skaret skisenter BA andeler 20
Stiftelsen Bjørnsonsfestivalen 40
Møre og Romsdal boligbyggelag andeler -
Myklebostad / Lange vassverk 1
Eidsøra vassverk 9
Opdal / Nerland vassverk 20
Midsund Bustadstifting 100
Søre Midøy Vassverk AL 3
Sør-Hegdal Vassverk al 30
Midsund Bustadselskap 98
Romsdal sparebank - EK innskudd kommunen 1 270
Romsdal sparebank - EK innskudd Mardølafond 4 749
Molde kommunale Pensjonskasse (MKP) selskapskapital 99 000
KLP egenkapitalinnskudd 31 383
MKP egenkapitalinnskudd 17 100
Tøndergård egenkapitaltilskudd KLP 1 918
Gassror IKS - innskuddskapital 200
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 1 279
AS Regionteatret i Møre og Romsdal 264
Nesset - RIR 396
Folkehøgskole Eresfjord 35
Sunnmøre kontrollvalssekreteriat IKS 19
AL Skarbakkene andeler 2
Skaret travbane andeler 10
Hjelset skisenter BA 30
Innskudd studenthybler på Sogn -
Eidsvåg borettslag 20
Total Aksjer og andeler: 313 869

Andeler i Nordøyvegen AS, Tresfjordbrua AS og Komvekst AS er nedskrevet i 2020 da selskapene ikke lenger eksisterer.