Note 5 Varige driftsmidler, konsern

(Beløp i 1 000 kroner)
5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Ikke avskrivbare Totalt
Bokført verdi per 1.1 44 396 108 185 396 287 3 088 911 875 743 128 531 4 650 189
Tilgang 11 355 24 510 86 622 377 987 49 415 49 098 598 987
Avgang 147 5 142 17 902 30 221 2 160 31 573 87 144
Avskrivninger 13 159 18 472 29 053 89 837 23 495 - 174 015
Nedskrivninger 82 1 221 4 194 41 - - 5 539
Reverserte nedskrivninger - - - - - - -
Bokført verdi 31.12 42 363 107 861 431 426 3 346 799 848 591 146 056 4 982 478