Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

(Beløp i 1 000 kroner)
Aktivaklasse Anskaffelseskost Markedsverdi 01.01.2020 Resultatført verdiendring Markedsverdi 31.12.2020
Rentefond - 66 105 5 153 71 258
Aksjefond - 15 421 911 16 333
Aksjer - 17 593 -1 604 15 989
Sertifikater - - - -
Obligasjoner - - - -
Bank o.lign. - 149 35 184
Sum 60 000 99 268 4 496 103 763

Verdiendringene er påvirket av kjøp og salg gjennom året og reflekterer derfor ikke reell avkastning innen den enkelte aktivaklasse.