Note 7 Avdrag på lån, konsern

(Beløp i 1 000 kroner)
Beløp
Minimumsavdrag
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd 155 747
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån -
Betalte avdrag 158 286
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag -2 539
Avskrivninger
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12 4 521 698
Bokført verdi lånegjeld 31.12 4 047 013
Avskrivninger 174 015

Konsernets betalte avdrag er litt større enn lovkravet om minimumsavdrag i 2020.