Note 8 Lån

(Beløp i 1 000 kroner)
Bokført verdi 31.12.2020 Løpetid Rentefot** Refinansering*
Lån til egne investeringer 926 998 22.10.2025 1,445 275 470
Lån til andres investeringer 227 303 02.08.2045 1,562 -
Lån til konserninterne utlån 3 215 487 22.10.2025 1,445 539 530
Lån til innfrielse av kausjoner - - -
Lån til videre utlån 16 717 22.10.2025 1,445 -
Finansielle leieavtaler - - -
* Samlet skal 815,0 mill. kroner refinansieres i 2021. Av dette er 78,2 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).

** Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 1,39 prosent i 2020.