Note 9 Avdrag på lån

(Beløp i 1 000 kroner)
Beløp
Minimumsavdrag
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, 1. ledd 50 483
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån -
Betalte avdrag 52 823
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag -2 340
Avskrivninger
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12 1 698 452
Bokført verdi lånegjeld 31.12 1 342 154
Avskrivninger 56 106

Viser til konsernregnskap for totaloversikt avdrag 2020.