Ordførerens kommentar

Også 2021 - i likhet med 2020 - har vært sterkt preget av pandemien og konsekvensene for kommunens totale drift. Det har betydd at fremdriften i arbeidet for å skape den nye kommunen med en felles administrativ og politisk kultur har blitt forsinket og vanskeliggjort.

Årsregnskap 2021

Netto konsolidert driftsresultat på 78,5 mill. kroner for 2021 ble 64 mill. bedre enn budsjettert, primært pga en svært god skatteinngang i siste kvartal 2021, positiv skatteutjevning, et lavt rentenivå og god avkastning på finansinvesteringene. Årsregnskapet gir bedre finansielle måltall både innenfor netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeldsgrad.

Den fremtidige utfordringen - utover et økende rentenivå - er en sterk kostnadsvekst og stort merforbruk spesielt innenfor sektorene Helse og omsorg (+83 mill. i forhold til opprinnelig budsjett) og Oppvekst, kultur og velferd (+51 mill. i forhold til opprinnelig budsjett). Molde kommune går inn i 2022 med et for høyt driftsnivå.

Molde kommune har et sterkt og allsidig næringsliv med meget høy arbeidsplassdekning. I 2021 er det en økning på 674 arbeidsplasser, herav ca 400 i privat sektor. Arbeidsplassdekningen i kommunen har dermed økt fra 117,2 prosent til 121 prosent. Dette betyr at mellom 5.500 og 6.000 daglig pendler inn til jobb i Molde fra andre kommuner.

I 2021 hadde vi en folketallsvekst på 132, mens vi opplevde en nedgang på 97 i 2020. Økningen skyldes primært netto tilflytting (115) og et lite fødselsoverskudd (27). Molde kommune ønsker økt tilflytting for å skape rom for videre vekst i næringslivet og har derfor i vår Samfunnsplan en ambisjon om å være Norges mest næringsvennlige kommune. En av tiltakene er å gi full barnehagedekning med mulighet for løpende tildeling av barnehageplasser.

Som ordfører har jeg i 2021 spesielt prioritert disse viktige områdene:

Nye Molde kommune

Ambisjonene for kommunen er at vi sammen – tidligere Molde, Midsund og Nesset – skal kunne sikre bedre og desentraliserte tjenester, et sterkere fagmiljø, en helhetlig areal- og samfunnsutvikling og større gjennomslag for våre saker opp mot fylke, regjering og Storting. Samtidig vil vi skape et lokaldemokrati med aktiv samskaping med innbyggerne i alle deler av kommunen.

Kommunestyret med 59 representanter er sammensatt av 9 politiske partier samt en uavhengig representant. Det har tatt tid å utvikle en god og trygg politisk kultur, men etter pandemien har vi sett klare forbedringer. Ambisjonen med å skape VI-kommunen, både politisk og administrativt, er ennå ikke på plass.

Det ble i november 2021 fremmet et innbyggerinitiativ om en folkeavstemming om reversering av kommunesammenslåingen av Midsund med Molde og Nesset. Initiativet ble behandlet i kommunestyret i februar 2022, og konklusjonen var at det ikke skal gjennomføres en slik folkeavstemning, men at det blir gjort en innbyggerhøring og evaluering av erfaringene med nye Molde kommune.

Byutvikling

Kommunestyret ønsker å øke byens attraktivitet gjennom aktive byutviklingstiltak. Vi vil skape et attraktivt, bærekraftig bysentrum; miljømessig, sosialt og økonomisk. Ett av prosjektene er fullføringen av utbyggingen av Sjøfronten 2 - området mellom Torget og Moldeelva. Byggingen startet høsten 2021 og vil i sin helhet være ferdig til sommeren 2023. Ordførerens langsiktige ambisjon er å skape et bilfritt sentrum.

Demografiske endringer

Molde - i likhet med de fleste andre kommuner – opplever en stor endring i alderssammensetningen med nedgang i antall barn og unge og en sterk økning i aldersgruppene over 67 år. Helt frem til 2021 var sektorområdet Oppvekst, kultur og velferd største område med 41 prosent av Moldes kommunes samlede budsjettrammer. Helse og omsorg utgjorde 40 prosent. Fra 2021 er Helse og omsorg største sektor, 43 prosent, mens Oppvekst, kultur og velferd utgjør 41 prosent. Kommunestyret har vedtatt ny Helse og omsorgsplan 2021-2033 og ny skolebruksplan 2021-2030. Nytt byggetrinn på Råkhaugen omsorgssenter med 32 nye sykehjemsplasser blir åpnet i 2022.

Bygging av sykehuset på Hjelset

Etter vedtaket i desember 2014 om bygging av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, har oppgaven vår vært å sikre fremdriften og det faglige innholdet i sykehuset: Et fullverdig akuttsykehus med traumefunksjoner. Etter utallige utsettelser startet byggingen sommeren 2021, og åpning er planlagt til våren 2025.

Viktige samferdselsprosjekt

Vi har arbeidet målrettet for å styrke molderegionen som felles bo- og arbeidsmarked ved å legge til rette for bedre samferdselsløsninger. Hver dag pendler ca 5 500 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde og ca 3 000 ut fra Molde, og innfartsvegen fra øst er kapasitetsmessig sprengt. Byens samferdselsutfordringer kan ikke bare løses gjennom en oppgradering av veisystemet, men må samtidig løses gjennom økt satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelveger.

E39 Lønset–Hjelset, sykehus-vegen, er oppstartet høsten 2021, med ferdigstillelse 2023.

Ferjefri E39 mellom Molde og Ålesund er inne i 1. planperiode i ny NTP med mulig oppstart 2023/2024. Dette prosjektet vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene i Molde og Ålesund med en reisetid under 1 time og binde sammen fylket på en helt ny måte. Samtidig vil det gi fastlandsforbindelse for «tidligere» Midsund kommune og Gossen; øy-delen av Aukra kommune.

Langfjordforbindelsen AS har som formål å arbeide for realisering av fergefri forbindelse Fv 64 over Langfjorden. Det arbeides målrettet for å gjennomføre en KVU (Konseptvalgutredning) med sikte på å få prosjektet prioritert blant nye store fylkesvegprosjekter.

Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og vil spesielt rose både den gamle og nye kommunedirektøren for godt samarbeid og målrettet arbeid for innbyggerne i kommunen. Jeg mener vi kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i pandemiåret 2021 og opplever at vi sammen har skapt et godt grunnlag for en positiv samfunnsutvikling i hele kommunen.