Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Regnskap 2020 Budsjett 2022
Overføring til kommunale foretak 190 557 188 361 -2 196 216 723
Overføring til Molde kirkelig fellesråd 19 755 19 755 20 245
Overføring til interkommunale selskaper 50 424 50 005 -419 48 837
Overføring til andre selskaper 2 403 2 961 558 2 816
Overføring til foretak og kirkelig fellesråd * 201 819
Fellesutgifter og -inntekter * 36 -36 3 220
263 175 261 082 -2 093 205 039 288 621
* Det har vært en endring i strukturen i 2021. Overføringer til foretak og kirkelig fellesråd har fått egne ansvar. Fellesutgifter og inntekter er flyttet til eget område fellesområde og samarbeid.

Budsjettområdet for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper fikk et samlet merforbruk på 2,1 mill. kroner.

Avviket ligger hovedsakelig under overføringer til kommunale foretak og skyldes økning i konserninterne finansutgifter i Molde eiendom KF. Beløpet gjelder økning i renter og avdrag på formålsbygg.

Det er et merforbruk på 0,4 mill. kroner på overføringer til interkommunale selskap. Dette skyldes at driftstilskuddet til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ble 0,4 mill. kroner høyere enn det Molde kommune hadde budsjettert med i sitt budsjett.


Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt nr Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Avvik
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 1 793 10 000 8 207
1 793 10 000 8 207

Kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Gravplassutvidelse Røbekk hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner i 2022. Ny ramme ble vedtatt av kommunestyret i september 2021, og arbeidene kom senere i gang enn forutsatt i budsjettet. Det ble inngått avtale om kjøp av grunn i 2021, men betalingen skjer ikke før i 2022.