Sentraladministrasjonen

4,7 %
Resultat
3,9 %
Andel av samlet ressursbruk
6,4 %
Sykefravær
76,8
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Drift

Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Regnskap 2020 Budsjett 2022
Administrasjonsavdelingen 41 594 42 509 915 86 966 42 294
Analyse- og utviklingsavdelingen 11 889 15 356 3 467 43 287 19 639
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 725 19 439 -1 286 18 763 20 804
Økonomiavdelingen 14 145 15 430 1 285 16 275 15 369
88 353 92 734 4 381 165 291 98 106

Drift og prioriteringer i budsjettet

(Beløp i 1 000 kroner)

Mer-/mindreforbruk per år

Mer-/mindreforbruk per år

2021 2020
Regnskap 88 352 86 966
Budsjett 92 734 88 212
Avvik 4 382 1 246

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 4,4 mill. kroner i 2021.

Hovedårsaken til mindreforbruket er vakanser og langtidssykemeldinger. Det har vært innsparinger på områder som dekker hele organisasjonen som digitalisering og utvikling, herunder anskaffelser av pc-er. Videre er reiser og deltagelse på kurs og konferanser redusert betydelig grunnet pandemien.

Det har også vært noen økte utgifter som knyttet til nye regler for pensjon til lærlinger og øking av stillingsprosenter til tillitsvalgte. Inntekter på purregebyr og inkassosalær er også redusert grunnet nye, sentralt bestemte satser.

Det har vært en stor endring av det totale regnskapet på sentraladministrasjonen i 2021 fra 2020. Dette skyldes flytting av tilskudd til interkommunale selskap og andre selskaper til eget område.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

Sykefravær per avdeling

2021 2020
Administrasjonsavdelingen 8,0 % 5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen 3,9 % 3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen 4,1 % 5,0 %
Økonomiavdelingen 8,5 % 9,4 %
6,4 % 5,7 %

Det samla fraværet for sentraladministrasjonen har økt fra 5,7 prosent i 2020 til 6,4 prosent i 2021.

Det er langtidsfraværet som har økt. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der langtidsfravær hos få ansatte gir store utslag på den totale fraværsprosenten. Lange behandlingsforløp og lang ventetid på utredninger i spesialisthelsetjenesten er en av årsakene til denne økningen.

Årsverk

Årsverk 2021 Utførte årsverk 2020
Faste Variable Sykefravær Utførte
Administrasjonsavdelingen 32,6 1,0 -2,8 30,7 34,7
Analyse- og utviklingsavdelingen 8,1 0,0 -0,3 7,8 32,3
Personal- og organisasjonsavdelingen 14,6 0,2 -0,1 14,6 13,0
Økonomiavdelingen 25,1 0,8 -2,3 23,6 29,7
80,4 2,0 -5,6 76,8 109,7

Sentraladministrasjonen hadde 76,8 utførte årsverk i 2021. Dette er en reduksjon på 32,9 utførte årsverk fra 2020.

Hovedårsaken til reduksjonen er flytting av interkommunale samarbeid fra sentraladministrasjonen til fellesområdet. I tillegg er den kommunale skatteinnkrevingen flyttet fra kommunen og over til Skatteetaten i november 2020. Både administrasjonsavdelingen og økonomiavdelingen har hatt en del midlertidige vakanser i 2021.

En liten økning i årsverk på personalavdelingen som skyldes opprettelse av Romsdal opplæringskontor og økning av stillingsprosenter for tillitsvalgte som i hovedsak skyldes økning av medlemstall.

Oppfølging av plan og strategier

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021-2031 og kommunal planstrategi ble vedtatt i juni 2021 . Smart Molde, som er et program som skal bidra til at Molde skal bli et mer bærekraftig samfunn, ble videreført i 2021.

Arkiv og dokumentsenteret har jobbet med deponering av arkiv for de tre sammenslåtte kommunene.

Det er i 2021 arbeidet med å revidere interne styringsdokument og strategier. Det gjelder arbeidsgiverstrategi, lønnsstrategisk plan, strategisk kompetanseplan og etiske retningslinjer.

Molde kommune konkurranseutsatte innfordring av kommunale krav , og avtale med Kredinor startet opp våren 2021. Bakgrunnen for endringen var forslag til ny inkassolov som la opp til at det ikke ville være økonomisk forsvarlig med kommunal egeninnfordring.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Ferdigstilt
Administrasjonsavdelingen
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 200 200
Analyse- og utviklingsavdelingen
IKT-investeringer Molde kommune 71001 5 137 4 700 -437
5 137 4 900 -237

Administrasjonsavdelingen

Tilfluktsrom – oppgradering

Det ble satt av midler til oppgradering av tilfluktsrom i 2021 etter tilsyn, det ble i dialog med sivilforsvaret søkt om utsettelse for gjennomføring til 2022.

Øvrige investeringer angående beredskap som nødnett og satellittelefoner ble også overført til 2022.

Analyse- og utviklingsavdelingen

IKT-investeringer Molde kommune

Bevilgningen til IKT-investeringer i Molde kommune er løpende. I 2020 ble det satt i gang to store prosjekt som ble finansiert av denne bevilgningen: utbedring av det trådløse nettet i kommunale formålsbygg og telefoniprosjektet. Begge prosjektene ble forsinket, blant annet som følge av pandemien, og arbeidet ble derfor videreført til 2021. Dette forklarer merforbruket i 2021.