Kommunedirektørens kommentar

80,5
Korrigert netto driftsresultat i mill. kroner
2,4 %
Korrigert netto driftsresultat
9,1 %
Sykefravær
2 347,7
Utførte årsverk

Molde kommune skal være vidsynt, inkluderende og samskapende

Dette er verdiene våre som vi skal leve etter og være kjent for i møte med innbyggere og næringsliv.

Koronapandemien traff landet og kommune-Norge med full styrke fra midten av mars 2020, og satt dagsorden for svært mye av arbeidet i Molde kommune også i 2021. Fokuset ble imidlertid dreiet fra smittesporing over i vaksinering i løpet av første halvår, og vi ligger godt over snittet i forhold til vaksinering av befolkningen. Vi endret testregimet fra PCR-testing til hovedvekt av selvtesting, og har delt ut mange 10-talls tusen selvtester. Kommunedirektøren vil rette en stor takk til ansatte innen alle områder som igjen har tilrettelagt tjenestene til det beste for innbyggerne, og til alle som har stilt opp og vaksinert. Vi kan glede oss over en vaksinasjonsgrad på 95% etter 1. dose og 93,2% etter 2. dose som er svært høyt sammenlignet med kommuner på tilsvarende størrelse. Her ønsker jeg også å rette en stor takk til bredden i det frivillige arbeidet som har bidratt – uten dere hadde Molde kommune ikke klart å gjennomføre en så god vaksinering med så høy vaksinasjonsgrad!

Bærekraftig tjenesteproduksjon

Molde kommune har vedtatt å arbeide etter FNs bærekraftsmål og gjennomførte den første kartleggingen i 2020. I tillegg har vi i 2021 utarbeidet kommunens første klimabudsjett. Molde kommune deltar aktivt i Møre og Romsdals fylkeskommune sin bærekraftsatsing og har gjennomført viktige pilotprosjekt i regi av Smart Molde. Vi har også initiert prosjekt hvor vi vil arbeide på tvers av de store byene i fylket. I tillegg til bærekraftsatsingen deltar vi i Digi Møre og Romsdal, en digital satsing som skal gjøre oss bedre i stand til å sette i gang den digitale transformasjonen som vi og resten av kommune-Norge må i gang med.

Disse satsingsområdene er viktige for at vi skal klare å endre tjenesteproduksjonen slik at vi klarer å håndtere den store endingen vi vet ligger foran oss – demografiutviklingen med en stor andel innbyggere over 80 år som vil ha behov for mange og komplekse tjenester fra kommunen.

Vi har fått på plass prosjektleder for helse og mestringsteknologisatsingen, og er i gang med utrulling av de teknologiske løsningene. Dette er et viktige bidrag for å kunne gi tjenester til flere, og med hovedfokus at alle skal kunne bo lengst mulig i egen bolig.

Det er kommunedirektørens vurdering at det arbeides godt innenfor de ulike tjenesområdene, og at Molde kommune leverer gode tjenester både i kvalitet og omfang til innbyggerne. Kommunedirektøren vil imidlertid minne om at vi har en utfordrende økonomi og for å bevare må vi endre. Det er fortsatt behov for harmonisering etter kommunesammenslåingen på ulike områder, dette arbeidet vil også fortsette utover i 2022.

Pandemien har gjort at det også i 2021 har vært nødvendig å tilpasse drifta til de enhver tid gjeldene smitteverntiltakene. Det har til tider vært svært krevende, med særlige utfordringer i drifta av barnehager, skoler og innen helse og omsorg.

Økonomisk bærekraft

Drift

Det er gledelig å kunne legge fram et korrigert netto driftsresultat på 74,6 mill. kroner. Overskuddet er i henhold til nye regnskapsforskrifter avsatt til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av året kr 7,4 pst. av brutto driftsinntekter, mens den langsiktige målsetningen i økonomireglementet er 5,0 pst.

De tjenesteproduserende enhetene samlet hadde et merforbruk på 70,8 mill. kroner. Kommunedirektøren har startet arbeidet med å finne tiltak for å få ned overforbruket. Dette er krevende, og det er et arbeid som vil vare over flere år, men noe vi må ha fokus på for å bli økonomisk bærekraftig fremover.

Investeringer

Det har også gjennom dette året vært stor aktivitet innenfor investeringsområdet. Dette gjelder både investeringer i egen regi, men også investeringer gjennomført av kommunens foretak. De største prosjektene som det har vært arbeidet med i året i egen regi, er opparbeidelse av tomtefelt samt Sjøfronten. Investeringer gjennomført av de kommunale foretakene er nærmere beskrevet i foretakenes årsrapporter.

Ansatte og organisasjonen

Molde kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver. I 2021 ble det utført totalt 2 347,7 årsverk. Sykefraværet varierer til dels stort mellom områder og enheter og totalt ble det på 9,1 pst. Det er over kommunens målsetting på 6,0 pst. Noe av sykefraværet kan tilskrives korona. Det arbeides systematisk med nærværsarbeid i de enkelte enhetene.

Det har også i 2021 blitt arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Hovedfokus i 2021 har vært beredskap og kvalitet og internkontroll. Dette som en del av arbeidet med å levere tjenester med rett kvalitet til innbyggerne.

Kommunen merker at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper og for tiden spesielt sykepleiere og leger. Det har vært ekstra krevende å få fylt opp fastlegehjemlene, og kommunedirektøren er bekymret over at mange innbyggere ikke har en fastlege. Vi har fortsatt arbeidet med heltidskultur og arbeider også med å utvikle en rekrutteringsstrategi.

Tjenesteutvikling og Smart Molde-satsingen

Molde kommune og Smart Innovation Norway AS har i samarbeid med NCE iKuben, Høgskolen i Molde, næringslivet, frivillighet, innbyggere, lag og organisasjoner og aktører i det offentlige. Rammeprogrammet løp ut 2021, kommunedirektøren er glad for at vi skal fortsette arbeidet også i årene fremover. Målet med programmet er å bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn.

Pilotprosjektene som er gjennomført i 2021 har utspring i bærekraftskartleggingen, og de områdene hvor vi skårer dårligst. Kommunedirektøren vil spesielt fremheve at vi gjennomfører prosjekt innen alle tre hovedområdene i bærekraftsarbeidet, og at vi ser at vi gjennom arbeidet endrer tjenesteproduksjonen vår til å bli mer bærekraftig og fremtidsrettet! For mer informasjon om de enkelte prosjektene se: Smart Molde

Planarbeid

For kommunedirektøren er kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien de viktigste overordnede styringssignalene fra politikk til administrasjon. I juni 2021 ble de vedtatt etter en lang prosess. Disse setter retning for det videre arbeidet og skal sammen med bærekraftsmålene være den tykke røde tråden i tjenesteproduksjonen vår fremover.

I tillegg vedtok kommunestyret helse og omsorgsplanen og skolebruksplanen som viktige redskap for å legge til rette for tjenester med riktig kvalitet innen sektorene.

Videre er det viktig å sette fokus på arbeidet med kommuneplanens arealdel og transformasjon av Lundavang (dagens sykehusområde) som det viktigste utviklingsarbeidet vi gjør fremover.

Oppsummering

For meg som ny kommunedirektør vil jeg avslutte 2021 med å takke for tilliten til å få lov å lede en utrolig spennende organisasjon med dyktige medarbeidere som vil det beste for innbyggerne i Molde. Takker for samarbeidet til tillitsvalgte og vernetjenesten. Og sist, men ikke minst, takk til kommunestyrets medlemmer, og til politisk ledelse med ordføreren i spissen! Sammen løfter vi i flokk for innbyggerne i Molde!

Marianne Stokkereit Aasen
Kommunedirektør