Oppvekst, kultur og velferd

- 4,1 %
Resultat
39,5 %
Andel av samlet ressursbruk
8,3 %
Sykefravær
1 017,1
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Drift

Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Regnskap 2020 Budsjett 2022
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd 3 075 4 179 1 104 4 109 4 360
Barnehage 264 638 265 319 676 256 267 256 827
Fagavdeling barnehage 156 658 157 788 1 130 155 529 152 097
Barnas hus barnehage 11 402 11 280 -122 10 529 10 629
Banehaugen og Langmyra barnehager 4 691 4 834 142 4 441 4 557
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager 15 025 14 745 -281 14 779 14 571
Gjerdet barnehage 7 542 7 854 312 7 608 8 543
Hatlelia barnehage 12 017 11 488 -529 9 992 13 084
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager 16 558 16 122 -436 14 809 15 202
Kvam og St.Sunniva barnehager 12 660 12 568 -92 12 248 11 953
Lillekollen barnehage 11 525 12 299 773 11 188 10 861
Midsund barnehage 6 923 6 499 -425 6 173 6 238
Hjelset barnehage 9 637 9 842 204 8 971 9 092
Skole 398 585 374 996 -23 590 365 606 386 865
Fagavdeling skole 31 900 29 786 -2 114 26 261 35 479
Bolsøya barneskole 9 156 7 753 -1 403 6 786 7 320
Bekkevoll ungdomsskole 39 719 35 935 -3 784 34 624 38 233
Bergmo ungdomsskole 27 042 25 228 -1 814 26 543 27 328
Eidsvåg barne- ungdomsskole 23 489 24 457 968 22 969 22 806
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 898 11 413 515 10 599 10 854
Kvam skole 21 414 19 211 -2 203 18 717 18 900
Kviltorp skole 41 884 37 369 -4 515 38 317 39 939
Langmyra skole 39 542 38 853 -689 38 721 41 103
Midsund skule 26 026 28 284 2 258 26 089 25 162
Nordbyen skole 24 554 24 447 -107 23 013 25 528
Sellanrå skole 31 801 29 879 -1 922 27 425 31 090
Skjevik barne- og ungdomsskole 23 100 18 777 -4 323 21 557 19 091
Sekken oppvekstsenter 5 045 5 141 96 5 018 5 227
Kleive oppvekstsenter 12 680 12 182 -499 11 905 12 264
Vågsetra barne- og ungdomsskole 30 335 26 281 -4 054 27 062 26 541
PPT 11 793 11 854 61 11 152 11 898
Voksenopplæring 14 224 13 719 -505 12 346 13 205
Tøndergård skole og ressurssenter 3 991 3 999 8 3 776 3 999
Kulturskolen 12 290 13 119 829 11 182 12 800
Kulturtjenesten 35 699 37 345 1 646 39 059 36 509
Moldebadet 1 469 -1 085 -2 554 3 266 -2 691
Barnevern 55 794 49 524 -6 270 51 275 62 096
Flyktningtjenesten 39 119 37 069 -2 050 53 632 24 261
NAV Molde 44 688 40 544 -4 144 42 238 42 011
885 365 850 582 -34 789 853 908 852 140

Drift og prioriteringer i budsjettet

(Beløp i 1 000 kroner)

Mer-/mindreforbruk per år

Mer-/mindreforbruk per år

2021 2020
Regnskap 885 365 853 908
Budsjett 850 582 853 106
Avvik -34 789 -802

Sektor oppvekst kultur og velferd hadde i 2021 et samlet merforbruk på 34,8 mill. kroner, dette utgjør 4,1 prosent av budsjettet. Av merforbruket var de største avvikene knyttet til skoleområdet med 23,6 mill. kroner, barnevern med 6,3 mill. kroner og NAV med et merforbruk på 4,2 mill. kroner.

Barnehageområdet

Barnehagesektoren består av ti barnehager og fagavdeling. Hver barnehage har egen enhetsleder som har ansvar for barnehagens organisering og drift. Fagavdeling barnehage gir veiledning og følger opp både kommunale og private barnehager rundt lovverket på området. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet i barnehagene, planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren, samt ivaretar ansvar for tilskudd og tilsyn med private barnehager i Molde kommune.

Barnehageområdet hadde et samlet mindreforbruk på 0,7 mill. kroner i 2021.

Fagavdeling

Avdelingen har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Hovedårsak til mindreforbruket er vakante stillinger, i tillegg har samordning av ressurser innen spesialpedagogisk arbeid gitt økonomisk effekt.

I 2021 ble 57 private barnehageplasser nedlagt med virkning fra høsten 2021. For å ivareta disse barna og nye søkere med rett til barnehageplass i hovedopptaket, koordinerte fagavdelingen etablering av en ny avdeling i privat barnehage samtidig som det ble iverksatt full arealutnyttelse i de kommunale barnehagene. Fagavdelingen har videre iverksett kommunestyrets vedtak om reell barnehagedekning med fortløpende tildeling av plasser så langt kapasiteten tilsa. Alle barn som ønsket plass i 2021 fikk tilbud om plass. Status ved utgangen av 2021 viser at antall plasser totalt sett hadde økt med åtte barn i forhold til fjoråret.

Fagavdelingen organiserer også et felles kvalitetsutvalg for de kommunale barnehagene, som har jobbet med felles rutiner og prosedyrer for HMS-arbeid og internkontroll.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er svært godt fornøyde med tilbudet i barnehagene. Generell tilfredshet det er på samme nivå som i fjor, med 4,5 poeng på en skala fra 1 - 5. Resultatet er enda høyere på barnets tilfredshet med 4,8 poeng.

Barnehagene

Samlet har barnehagene et merforbruk på 0,4 mill. kroner i 2021.

Barnehagene har generelt en nøktern drift med fokus på god ressursutnyttelse både faglig og økonomisk sett. Godt samarbeid i personalgruppene og god ressursadministrasjon har vært viktig for å få en best mulig drift.

Covid-19 har preget driften også i 2021, med hensyn til kohortinndeling, organisering, sykefravær og tilgang til vikarer. Det har generelt vært vanskelig å få tak i vikarer og flere barnehager har en økonomisk besparelse innen vikarutgifter, men lavere bemanning har gitt en mer krevende arbeidssituasjon for personalet. Merutgifter i forbindelse med Covid-19 er kompensert barnehagene med 0,7 mill. kroner.

Noen barnehager har hatt stor økning i barnetallet som følge av nedleggelse av plasser i private barnehager og vedtak om reelt barnehageopptak. Dette har latt seg realisere ved full kapasitetsutnyttelse i kombinasjon med mer bruk av uteareal og utegrupper.

Barnehagene melder om økt behov for spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette utfordrer barnehagene i å samordne ressurser ut fra et økonomisk hensyn, men like viktig også ut fra det faglige hensynet.

Mye møteaktivitet og informasjon gjøres i Teams og digitale verktøy. Dette gir effektivt tidsforbruk, kombinert med bedre informasjonsflyt som sikrer lik informasjon til alle ansatte. Positiv effekt både på arbeidsmiljøet og internkontroll.

Skoleområdet

Skoleområdet består av 15 barne- og ungdomsskoler og én fagavdeling. Hver skole er organisert med rektor som enhetsleder, som har ansvar for skolens drift og organisering. Fagavdeling skole har et overordnet ansvar for opplæringstilbudet i kommunen. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet, planer og strategiske føringer for utvikling av skolene i Molde kommune.

Skoleområdet har et samlet merforbruk på 23,6 mill. kroner i 2021.

Fagavdeling

Avdelingen fikk et merforbruk på 2,1 mill. kroner i 2021. Regnskapet viser høyere utgifter enn budsjettert innen områdene skoleskyss, husleie og avlastningstilbud for elever med særskilt behov, samt lavere inntekt fra oppholdsbetaling SFO.

Styrking av opplæring i grunnleggende norsk ble politisk vedtatt i 2021 og skoleområdet ble tilført midler tilsvarende 5 mill. kroner i årsvirkning. Fagavdelingen koordinerte ressursfordelingen til skolene med bakgrunn i en gjennomført elevkartlegging.

Skolene

Samlet kom skolene ut med et merforbruk på 21,5 mill. kroner. Fire skoler har driftet med mindreforbruk, mens elleve skoler har merforbruk i forhold til budsjettramme.

Hovedårsaken til merforbruket er utgifter til tiltak og ressurser til elever med sammensatte utfordringer og større hjelpebehov. I tillegg har flere skoler blitt belastet utgifter til ressurser i forbindelse med flyktninger med særlige hjelpebehov, til sammen 1,5 mill. kroner i 2021. Tidligere har IMDI dekket slike utgifter gjennom tilskuddsordninger. Drift av innføringsklasse i deler av året, bygningsmessige begrensinger som vanskeliggjør gunstig areal- og ressursutnyttelse er andre områder som har bidratt til merforbruk.

Mange skoler har etablert en god organisering som gir effekt i form av redusert behov for innleie av vikarer ved sykefravær. Noen skoler har tatt grep i 2021 og redusert driftsnivået i form av nedbemanning, og kommet ut med mindreforbruk dette året. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettrammer i årene fremover i tråd med kommunens økonomiplan.

Skolene har hatt ekstrautgifter i forbindelse med Covid-19 og sykefravær. Dette har de fått kompensert med til sammen 2,3 mill. kroner.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd har mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i 2021. Som følge av sektoren sin samlede økonomiske situasjon har avdelingen styrt stramt gjennom året. Reiseaktivitet og kompetanseheving har vært holdt på et minimum. Avdelingen står for mellom annet ledelse av sektoren, koordinering av en rekke oppgaver og SLT-arbeidet.

Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes at enheten har blitt belastet med 2 mill. kroner i utgifter til flyktninger med særlige behov som IMDI tidligere har dekket gjennom tilskuddsordninger. Molde voksenopplæringssenter har i tråd med lover og læreplaner gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning i 2021.

Tøndergård skole og ressurssenter har levert tjenester i henhold til avtale om skoleplasser for elever med sammensatte lærevansker. Enheten har driftet i henhold til budsjett.

Kulturskolen har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig at deler av stillinger er holdt vakante kombinert med at refusjoner fra NAV ble høyere enn budsjettert. I tillegg har enheten hatt en høyere andel av internt salg av musikktjenester til grunnskolene i vårsemesteret.

Kulturtjenesten har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner i 2021. Dette skyldes i hovedsakelig vakanser, samt sykelønnsrefusjoner i stillinger hvor det ikke ble satt inn vikarer. Enkelte aktiviteter, som UKM, ble ikke gjennomført på grunn av korona og bidro også til lavere utgifter. I tillegg har Molde bibliotek som følge av lavt rentenivå i 2021, hatt lavere husleie enn budsjett. Enheten har i all hovedsak greid å holde tjenestene åpne og tilgjengelige til tross for pandemien. Moldebiblioteket har som de fleste bibliotek, merket redusert fysisk besøk og utlån, men har satset på kompenserende tiltak gjennom digitale tilbud. Ungdomsklubbene har hatt stor pågang, frivilligsentralene, utlånssentralene, eldres kultursenter og idrettsanleggene har vært åpne med få unntak. Det profesjonelle kulturlivet i kommunen har hatt store utfordringer knyttet til pandemien, noe som har gitt et redusert kulturtilbud til befolkningen. Også frivillige idretts- og kulturorganisasjoner har hatt et krevende år. Kommunens tilskuddsordninger er særlig viktig i slike perioder.

Moldebadet har et merforbruk på 2,6 mill. kroner i 2021. Det er salg- og leieinntektene som er utfordringene også i 2021. Enheten hadde 110 117 besøkende, noe som er svært bra med tanke på pandemi og 5 uker stengt anlegg. Budsjettet var på 125 000 gjester. Enheten er utfordret på å øke inntektene, blant annet gjennom å inngå flere avtaler med næringslivet. Moldebadet har ansatt fire 16 åringer, som skal bytte på å bruke Badulf kostyme og være med å lage show og konkurranser om helgene. Konseptet er markedsført gjennom egne kanaler og har mange følgere både på Tiktok, Instagram, Facebook og Moldebadets nettside. I sommer utviklet enheten «Badehagen», et opplevelseskonsept med veranda med gress og møbler.

Barneverntjenesten har et merforbruk på 6,3 mill. kroner i 2021. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til institusjonsplasseringer, kjøp av tjenester som tolk, sakkyndige psykologer og innleie av konsulenter på saker, samt lønn til fosterhjem og sosialstønad. Enheten har satt i gang følgende tiltak for å redusere utgiftene:

  • Vurdering av alle utbetalinger knyttet til barn som er plassert utenfor hjemmet.
  • Digitalisere møtevirksomhet der dette er mulig for å ta ned reise- og oppholdsutgifter.
  • Gjennomgang av alle hjelpetiltak i og utenfor hjemmet.
  • Øke forståelsen for økonomi og budsjett på alle nivå i enheten.

Høsten 2021 ble det besluttet å opprette ett prosjekt for å jobbe godt med barnevernsreformen (oppvekstreformen). I prosjektet deltar ledelse og kommuneledelse fra de tre kommunene i det interkommunale samarbeidet. I forbindelse med reformen er det spesielt viktig med søkelys på samarbeid mellom barnevern og psykisk helse i kommunen. Det har kommet et eget pakkeforløp for samarbeidet. Det kreves et tettere samarbeid mellom disse to instansene og skal føre til at psykisk helse i kommunen skal ha oppgaver der en ikke henviser barn og unge til spesialisthelsetjenesten (BUP).

PPT har mindreforbruk i tjenesten på 0,1 mill. kroner, dette forklares i vakanser og stram innkjøpslinje. Pandemien har medvirket til at deler av aktiviteten til tjenesten har forgått digitalt. Til tross for pandemien, har tjenesten gjennomført og levert tjenester knyttet til sakkyndig vurderinger. Vakanser og en økt saksmengde på individnivå utfordrer tjenestelevering på systemnivå, men samtidig ser vi at etterspørselen på systemnivå har vært lavere under pandemien.

Flyktningtjenesten har et merforbruk på 2,0 mill. kroner i 2021. På grunn av nedgang i antall flykninger siste årene har budsjettrammen til enheten blitt kraftig redusert, og enheten har redusert driftsnivået gjennom nedbemanning. Merforbruket skyldes hovedsakelig at enheten er belastet med 0,8 mill. kroner i utgifter til flyktninger med særlige behov som IMDI tidligere har dekket gjennom tilskuddsordninger. Flyktningtjenesten overtok i 2021 deler av ansvaret for introduksjonsprogrammet, overført fra Molde voksenopplæringssenter. Dette har medført økt ressursbehov og utgifter til språkassistenter og tolketjenester, samt høyere husleie på grunn av økt arealbehov.

NAV har et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes merutgifter til sosialhjelp med 2,4 mill. kroner, merutgifter til sosialhjelp for flyktninger innenfor integreringsperioden på 1,2 mill. kroner og merutgifter til kvalifiseringsstønad på 1,3 mill. kroner. Det har i 2021 vært en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere, antall langtidsledige og antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt. Dette er i tråd med tiltak enheten har iverksatt og jobbet med siden 2019.

Molde kommunestyret vedtok 18. mars 2021 at barnetrygd skal holdes utenom beregning av sosialstønad. I budsjettrevisjon i juni ble enhetens ramme med bakgrunn i vedtaket økt med 3,6 mill. kroner for 2021. NAV har iverksatt vedtaket og endret beregningen av inntektsgrunnlaget i henhold til vedtaket.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

Sykefravær per avdeling

2021 2020
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd 7,1 % 1,9 %
Barnehage 12,4 % 11,5 %
Fagavdeling barnehage 6,1 % 2,2 %
Barnas hus barnehage 15,9 % 20,6 %
Banehaugen og Langmyra barnehager 6,8 % 14,7 %
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager 16,5 % 11,2 %
Gjerdet barnehage 6,5 % 8,1 %
Hatlelia barnehage 9,8 % 6,4 %
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager 15,4 % 17,4 %
Kvam og St. Sunniva barnehager 12,2 % 11,9 %
Lillekollen barnehage 10,2 % 5,6 %
Midsund barnehage 16,8 % 10,3 %
Hjelset barnehage 11,7 % 10,3 %
Skole 7,0 % 6,6 %
Fagavdeling skole 1,5 % 2,1 %
Bolsøya barneskole 9,4 % 7,4 %
Bekkevoll ungdomsskole 3,4 % 4,2 %
Bergmo ungdomsskole 8,5 % 5,7 %
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 8,6 % 7,4 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 4,5 % 6,3 %
Kvam skole 8,9 % 12,0 %
Kviltorp skole 9,7 % 9,2 %
Langmyra skole 5,2 % 5,2 %
Midsund skule 9,3 % 8,4 %
Nordbyen skole 9,1 % 5,4 %
Sellanrå skole 4,1 % 5,8 %
Skjevik barne- og ungdomsskole 4,6 % 5,4 %
Sekken oppvekstsenter 15,2 % 2,2 %
Kleive oppvekstsenter 9,1 % 4,1 %
Vågsetra barne- og ungdomsskole 5,7 % 8,1 %
PPT 1,4 % 2,3 %
Voksenopplæring 9,5 % 8,1 %
Tøndergård skole og ressurssenter 9,1 % 7,3 %
Kulturskolen 2,9 % 3,2 %
Kulturtjenesten 5,0 % 7,2 %
Moldebadet 12,0 % 7,0 %
Barnevern 12,1 % 12,4 %
Flyktningtjenesten 8,4 % 17,7 %
NAV Molde 7,1 % 10,1 %
8,3 % 8,1 %

I 2021 har sykefraværet i sektoren, i likhet med statistikken på landsbasis, vært svært koronapreget. Fra 2020 til 2021, har sykefraværet for sektoren økt fra 8,1 prosent til 8,3 prosent. Det er i hovedsak korttidsfraværet som har økt, mens langtidsfraværet har ligget stabilt.

Sykefraværet viser store variasjoner blant enheter som er forholdsvis like. I grove trekk kan det se ut til at barnehager og skoler har økt noe, mens flere av de øvrige enheter har gått noe tilbake. De øvrige enheter omfatter en del yrkesgrupper og stillinger som har kunnet utført sitt arbeide fra hjemmekontor, noe som antas å ha medvirket til lavere smitte og sykefravær.

Sykefraværet har i liten grad vært jobbrelatert. Det har vært mye fokus på oppfølging av enkeltansatte. Det har vært krevende å ha tilstrekkelig bemanning til enhver tid. Hver og en ansatt har måttet strekke seg langt for å få arbeidet utført, samt at lederne har måttet strekke seg langt for å få utnyttet arbeidsevnen og restarbeidsevnen til hver enkelt ansatt.

Koronasituasjonen har begrenset muligheten til å samle hele enheter og jobbe forebyggende med sykefraværet. Flere enheter har likevel jobbet med arbeidsmiljøet, ved å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor. Både i dette arbeidet og i den daglige driften har HMS-grupper, verneombud og tillitsvalgte vært aktivt involvert.

Under krevende arbeidsforhold har flere enheter klart å styrke følelsen av trivsel og tilhørighet, samt følelsen av å ha en viktig og betydningsfull jobb. Enhetene har stått sammen i en krisesituasjon, og på tross av situasjonen har de klart å levere så gode tjenester at det har fått positiv offentlig oppmerksomhet.

Sykefraværet for sektoren har hatt en svak stigning, i en situasjon hvor man kunne forventet en markant stigning.

Årsverk

Årsverk 2021 Utførte årsverk 2020
Faste Variable Sykefravær Utførte
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd 4,0 0,9 -0,3 4,5 3,9
Barnehage 206,5 24,3 -28,1 202,7 195,5
Fagavdeling barnehage 9,9 0,0 -0,7 9,3 10,4
Barnas hus barnehage 20,4 2,8 -3,5 19,7 18,8
Banehaugen og Langmyra barnehager 8,7 0,6 -0,6 8,7 8,2
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager 27,9 4,4 -5,0 27,3 27,1
Gjerdet barnehage 13,2 1,5 -0,9 13,8 13,7
Hatlelia barnehage 24,1 1,3 -2,6 22,9 18,9
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager 29,0 4,9 -4,9 28,9 27,0
Kvam og St.Sunniva barnehager 24,5 2,8 -3,3 24,0 24,5
Lillekollen barnehage 20,4 1,7 -2,3 19,9 20,3
Midsund barnehage 11,4 2,0 -2,1 11,3 10,7
Hjelset barnehage 17,0 2,2 -2,2 17,0 16,1
Skole 527,5 18,2 -40,2 505,5 507,9
Fagavdeling skole 6,7 0,4 -0,1 7,0 6,7
Bolsøya barneskole 10,7 0,7 -1,1 10,3 11,4
Bekkevoll ungdomsskole 54,8 0,2 -2,1 53,0 50,6
Bergmo ungdomsskole 38,9 0,4 -3,6 35,7 36,1
Eidsvåg barne- ungdomsskole 32,4 0,5 -3,1 29,8 32,7
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 15,0 0,3 -0,7 14,6 14,3
Kvam skole 29,3 2,3 -2,9 28,8 26,7
Kviltorp skole 61,3 5,1 -6,5 59,9 57,6
Langmyra skole 59,4 0,5 -3,4 56,5 59,3
Midsund skule 35,2 1,2 -3,6 32,9 34,7
Nordbyen skole 36,5 0,6 -3,6 33,5 33,3
Sellanrå skole 44,6 1,5 -2,0 44,1 46,8
Skjevik barne- og ungdomsskole 32,6 0,5 -1,6 31,5 31,0
Sekken oppvekstsenter 7,3 0,9 -1,2 7,0 7,4
Kleive oppvekstsenter 21,3 1,1 -2,1 20,3 19,4
Vågsetra barne- og ungdomsskole 41,3 1,7 -2,6 40,5 40,0
PPT 21,1 0,1 -0,3 20,9 20,0
Voksenopplæring 38,2 0,4 -4,0 34,6 38,3
Tøndergård skole og ressurssenter 85,1 3,5 -8,4 80,1 79,7
Kulturskolen 34,2 0,9 -1,1 34,0 33,2
Kulturtjenesten 29,6 1,2 -1,6 29,2 27,6
Moldebadet 10,9 6,0 -1,4 15,5 14,3
Barnevern 46,7 3,4 -6,3 43,8 44,2
Flyktningtjenesten 20,1 1,1 -1,8 19,3 23,2
NAV Molde 29,0 0,2 -2,2 27,0 27,4
1 052,8 60,2 -95,8 1 017,1 1 015,4

Sektoren utførte 1 017,1 årsverk i 2021. Dette er en økning på 1,7 årsverk siden 2020.

Sammenlignet med 2020 så har sektoren hatt en nedgang i faste årsverk, samtidig som variable årsverk har økt. Sykefraværsprosenten for sektoren økte litt, og medførte en økning i antall årsverk som var borte fra jobb på grunn av sykdom. Det kan dermed se ut som sektoren har hatt tilnærmet samme bemanning som i 2020. Men det er variasjon innad blant enhetene i sektoren.

Barnehageområdet

Barnehageområdet har en økning på 7,2 utførte årsverk i 2021. Det er faste årsverk som har økt. Først ved oppstart av barnehageåret 2020/21, deretter en ny økning barnehageåret 2021/22. Gjennomsnittlig økning fra 2020 til 2021 er 8,5 faste årsverk. Sykefraværsprosenten på barnehageområdet økte og medførte dermed en økning i årsverk som var borte på grunn av sykdom. Variable årsverk økte ikke i samme grad.

Økningen i faste årsverk skyldes flere barn i de kommunale barnehagene. Barnehageloven stiller krav til grunnbemanning i barnehagene, og med hjemmel i samme lov er det fastsatt norm for pedagogisk bemanning (pedagognormen).

Barnetallet økte med 42 barn i 2021. Både som følge av vedtaket om full reell barnehage dekning, men også mye på grunn av at to private barnehager la ned driften og disse plassene måtte dekkes av de kommunale barnehagene.

Skoleområdet

Skoleområdet har en nedgang på 2,4 utførte årsverk i 2021. Skolene reduserte faste årsverk med cirka 16 årsverk ved oppstart av skoleåret 2020/21, for deretter å øke igjen, hovedsakelig fra oppstart av skoleåret 2021/22. Samlet har faste årsverk blitt redusert med 4 årsverk. Det har vært en økning i sykefraværet slik at antall årsverk som har vært borte fra jobb har økt. Samtidig har bruk av variable årsverk økt noe mer, slik at netto økning utgjør 1,4 årsverk.

For inneværende skoleår er elevtallet redusert med 16 elever i forhold til skoleåret 2020/21. Skolene rapporterer i all hovedsak at årsaken til økte årsverk er oppfølging av elever med særskilte behov. Også Tøndergård skole og ressurssenter knytter økningen i årsverk til økt behov for oppfølging i elevgruppen.

Skolene i tidligere Nesset og Midsund har redusert antall årsverk igjennom 2021, hovedsakelig fra oppstart av skoleåret 2021/22, som følge av arbeidet med å harmonisere budsjettrammene i den nye kommunen.

Øvrige enheter

De øvrige enhetene i sektoren har en samlet nedgang på 3,1 utførte årsverk i 2021. Faste årsverk har gått ned med til sammen 11 årsverk. Variable årsverk har økt samtidig som fravær på grunn av sykdom har gått ned, noe som ga en netto økning på 8 utførte årsverk.

Ved flyktningtjenesten og Molde voksenopplæringssenter er reduksjon i antall årsverk en naturlig utvikling som følge av lavere bosetting. Begge enhetene har vært gjennom større nedbemanningsprosesser, og står for en samlet reduksjon på 9 faste årsverk.

PPT selger tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune. Økningen i årsverk er knyttet til en midlertidig avtale om salg av tjenester til Rauma videregående skole.

Etterspørselen etter ulike kulturskoletilbud for barn og unge kan variere en del fra år til år. Samarbeidsavtalene som kulturskolen har med Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune i kombinasjon med kommunens egen kulturskoletjeneste, gjør at enheten klarer å møte endringene i etterspørselen uten de store endringene i årsverk.

Kulturtjenesten har tidligere hatt vakante stillinger. Disse er nå besatt og er årsaken til at antall årsverk har økt.

Moldebadet har hatt to vakante lederstillinger i deler av 2020 og 2021. Det har da vært behov for å leie inn ekstra personell. I tillegg har det på grunn av pandemien vært nødvendig med økt bemanning knyttet til desinfeksjon i resepsjon og garderobe.

Barneverntjenesten har i hovedsak en stabil stab. Tjenesten har i enkelte perioder med fravær leid inn konsulent istedenfor å tilsette flere vikarer.

NAV har redusert antall faste årsverk. Dette er hovedsakelig gjennomført ved å holde stillinger vakant når ansatte har sluttet.

Oppfølging av plan og strategier

I planstrategi for Molde kommune 2021–2024 ble det vedtatt at OKV skal utarbeide seks planer i perioden. I 2021 ble plan for kulturminne og kulturmiljø og skolebruksplan vedtatt. Det ble også arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet, som skal bli vedtatt i 2022.

Strategiene i samfunnsplanen har vært førende for arbeidet i sektoren i 2021. Bærekraftsmålene og Molde kommunes vedtatte verdier gir retning for arbeidet. Kommunens satsingsområder har gitt prioritering til arbeidet: økonomisk bærekraft, digital transformasjon, kvalitet og internkontroll, virksomhetsstyring og beredskap.

Det er ikke utarbeidet oppvekstplan for Molde kommune i 2021. I samsvar med Molde kommunes vedtatte planstrategi, skal dette arbeidet startes i 2022. Planer for de to største områdene, skole og barnehage, vil få oppstart etter vedtatt oppvekstplan. Det vil være viktig å få disse planene på plass, slik at kommunen kan få til en mer styrt utvikling på disse områdene.

Det har i 2021 vært arbeidet med en plan for bedre tilpasset opplæring og en bedre felles faglig forståelse og praksis mellom PPT og skolene. Det er usikkert hvor mye effekt tiltakene i planen har gitt i 2021. Dette arbeides det med også i 2022.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Ferdigstilt
Skole
AV-utstyr klasserom u-skoler 72010 1 479 1 500 21 X
Voksenopplæring
Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX 72011 984 1 000 16 X
Kulturtjenesten
Kjøp av bil 4WD 72013 409 450 41 X
Kjøp flisekutter 72014 239 225 -14 X
Renovering lysløypa 72002 435 550 115 X
Tennisanlegg 72003 80 80 X
Tråkkemaskin skiløyper 72012 2 859 2 750 -109 X
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 72004 300 300 X
Videreformidling spillemidler 72007 620 -620 X
Moldebadet
Oppgraderinger Moldebadet 72015 1 119 1 400 281
Sosialtjenesten NAV
Inventar og ustyr nye lokaler 72016 1 300 1 300
Totalsum 8 224 9 555 1 331

Tursti Damefallet-Tusenårsvarden

Prosjektet ble ferdigstilt uten at det var behov for restbevilgningen i 2021.

Videreformidling spillemidler

Dette er midler som kommunen har mottatt og videreformidlet til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videreformidlingen medfører ingen utgifter for kommunen.

Oppgradering Moldebadet

Prosjektet var tredelt: Led-belysning med smartstyring i kjeller, bassenglys med farge og styring, og led-belysning med smartstyring i badet. Del en og to ble fullført i løpet av høsten, mens del tre er forsinket på grunn sen levering av utstyr.

NAV – Inventar og utstyr til nye lokaler

Enheten overtok nye lokaler i slutten av 2021. Lang leveringstid medfører at utgiftene først vil påløpe i 2022.