Konsernet

Konsernkart

Molde kommune
Kommunale foretak
Interkommunale samarbeid
Interkommunale selskap
Andre selskap
Molde eiendom KF
Molde vann og avløp KF
Molde havnevesen KF
ROR-IKT
Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensing (RIUA)
Kontrollutvalgssekretariatet
Molde og Romsdal havn IKS
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Krisesenteret for Molde og Omegn IKS
GassROR IKS
IKA Møre og Romsdal IKS
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Romsdal Parkering AS
Molde Kino AS
Molde kommunale pensjonskasse
Møre og Romsdal Revisjon SA

Om konsernet

Foruten morselskapet, består Molde kommune organisasjonsmessig av forskjellige selskapsformer som naturlig inngår i konsernet som et tilskudd til kommunens egne tjenesteleveranser.

Molde kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen og leverer et vidt spekter av tjenester til kommunens innbyggere, men også i en viss grad til innbyggerne i regionen ellers. Dette skjer i hovedsak gjennom kommunens egen organisasjon, men ofte i samarbeid med de kommunale foretakene, andre kommuner, fylkeskommune og stat. Kommunen kjøper også tjenester fra private aktører i et betydelig omfang særlig innenfor barnehageområdet.

Kommunale foretak

Molde kommune har tre kommunale foretak. Molde eiendom KF har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, samt ansvaret for å dekke kommunens behov for boliger til ulike målgrupper. Molde vann og avløp KF har ansvaret for kommunens selvkostområder på vann- og avløpsområdet i tillegg til å levere enkelte tjenester til kommuneorganisasjonen. Molde havnevesen KF er et eiendomsselskap uten egne ansatte. Foretaket er kommunens havnefaglige organ og forvalter kommunens havneområde.

Interkommunale samarbeid

ROR-IKT er et interkommunalt samarbeid mellom fire ROR-kommuner innenfor drift, vedlikehold og utvikling av felles dataløsninger. RIUA er et interkommunalt oppgavefellesskap mellom kommuner i regionen som har som oppgave å ta seg av akutt forurensning. Molde kommune er hovedkontorkommune for RIUA og ROR-IKT og regnskapene til disse to samarbeidene inngår derfor i Molde kommunes regnskap.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ivaretar sekretariatsfunksjonen for deltakerkommunene. Videre er Molde kommune vertskommune på flere tjenesteområder. Dette inngår i sin helhet i Molde kommunes drift og regnskap og er ikke spesifisert her.

Interkommunale selskap

Molde og Romsdal havn IKS tar seg av deltakerkommunenes havnefunksjoner. Renovasjonsselskapet (RIR IKS) favner de fleste av Romsdalskommunene hva gjelder innsamling og håndtering av avfall. Krisesenteret for Molde og Omegn IKS har tilhold i Molde og gir tilbud om opphold for personer som er i en krisesituasjon. GassROR IKS er et tiltaksrettet regions-selskap finansiert av deltagende kommuner med hovedvekt på et betydelig økonomisk bidrag fra Aukra kommune knyttet til eiendomsskatt fra ilandføringsanlegget på Nyhamna. IKA Møre og Romsdal IKS er et interkommunalt arkiv som leverer ulike arkivtjenester til deltagende kommuner. Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ble etablert i 2019 og har ansvaret for brann- og redningstjenester i 8 kommuner på Nordmøre og i Romsdal.

Andre selskap

Romsdal Parkering AS er kommunens heleide aksjeselskap med ansvar for innkreving av parkeringsavgifter på områder som ikke er i kommunalt eie. Molde Kino AS er organisert som et eget aksjeselskap med kommunen som eneste eier. Molde kommunale pensjonskasse ble etablert 1. januar 2008 og er kommunens egen pensjonskasse. Organisasjonsformen er nokså lik en stiftelse med eget styre og kassen er underlagt kontroll av Finanstilsynet.

Møre og Romsdal Revisjon SA utfører revisjon for 29 kommuner samt fylkeskommunen.

Molde kommune har også eierinteresser i mange andre aksjeselskaper, stiftelser og andre selskapsformer uten at dette inngår i konsernet Molde kommune. Alle kommunens eierskap i ulike virksomheter, drøftes i kommunens eiermelding.