Regnskapsprinsipper

Molde kommune sitt regnskap for 2021 er avlagt i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven kapittel 14, Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv (Økonomiforskriften) og god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Arbeidskapitalprinsippet

All tilgang og bruk av midler i året som vedrører kommunenes virksomhet kommer frem av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Brutto prinsippet

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsførers brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntekter skal ikke fremstå med fradrag for tilhørende utgifter.

Anordningsprinsippet

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Med kjent menes at varer og tjenester må være levert for inntektsføres og mottatt for utgiftsføring.

Beste estimat

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i regnskapsåret. Justering i henhold til eksakt beløp foretas påfølgende regnskapsår.

Forsiktighetsprinsippet

Urealisert tap skal regnskapsførers.

Unntak: For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som memoriapost.

Vurderingsregler

Anleggsmidler er eiendeler til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives med like store beløp over levetiden til anleggsmiddelet i henhold til avskrivningsperioder nevnt i §3-4 i økonomiforskriften.

Der hvor det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmiddelet er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene, kan kommunen legge til grunn kortere avskrivningsperiode. Avskrivingene starter det årete anleggsmiddelet er anskaffet eller tatt i bruk. Anleggsmiddelet nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivingen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskriving ikke lenger er til stede.