Status planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021–2031

Planen ble vedtatt i juni 2021 og er kommunens verktøy for helhetlig planlegging. Den skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og virksomhet, og blir fulgt opp og utdypet gjennom tilhørende temaplaner på ulike fagområder eller tema. Dette inkluderer også kommuneplanens arealdel. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for moldesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Planen bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Planen prioriterer ikke enkelte bærekraftsmål, men mål 17 – samarbeid for å nå målene – er det mest sentrale.

Samfunnsdelen er en tverrfaglig fireårig plan med tiårig perspektiv. Planen består av tre utviklingsmål for samfunnsutvikling og to utviklingsmål for organisasjonsutvikling. Utviklingsmålene er våre ambisjoner om ønsket tilstand i 2031.

De fem utviklingsmålene er:

  1. Molde er eit attraktivt samfunn i vekst – Noregs mest næringsvenlege kommune
  2. Molde er eit grønt, smart og innovativt samfunn
  3. Molde er eit inkluderande, trygt og mangfaldig samfunn
  4. Molde kommune har berekraftig økonomi og tenesteproduksjon
  5. Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar

I planen ble det også vedtatt en visjon og tre verdier for Molde kommune. Visjonen «Vi strekker oss langt» og verdiene VIS – Vidsynt, Inkluderende og Samskapende – er en rettesnor for hvordan vi løser våre samfunnsoppdrag og hvordan vi opptrer i arbeidshverdagen vår.

Her kan planen leses i sin helhet.

Planstrategi for Molde kommune 2021–2024

Planstrategi for Molde kommune ble vedtatt i juni 2021. I plan- og bygningsloven (PBL) er det et krav om at kommunene skal utarbeide en planstrategi i hver valgperiode. Planstrategien prioriterer planoppgaver for Molde kommune i perioden 2021–2024, og er et verktøy for å fremme helhetlig, målretta samfunnsutvikling og mer behovsstyrt planlegging. Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for prioriteringer i planstrategien.

Planstrategien omfatter totalt 35 planer. Det skal utarbeides 19 nye planer og fem planer skal revideres. Resterende planer er planer som er videreført fra tidligere planperioder, eller som ikke skal revideres eller blir erstattet av nye planer i perioden.

I 2021 ble seks planer vedtatt: plan for kulturminne og kulturmiljø 2021–2025 , helse- og omsorgsplan for Molde 2021–2033, skolebruksplan, anskaffelsesstrategi for ROR-kommunene, planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg har fire planprosesser startet: boligpolitisk plan 2022–2032, klima- og energiplan 2023–2035, plan for vann og avløp og digitaliseringsstrategi for ROR-IKT kommunene.

I tillegg til de prosesser som er startet, skulle arbeidet med tre planer til vært startet i 2021. Planprosesser krever ressurser. Manglende kapasitet og kompetanse i organisasjonen er i all hovedsak grunnen til at disse prosessene ikke er startet.

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien

Både samfunnsdelen og planstrategien er tverrfaglige og setter krav til større, og mer kontinuerlig, samarbeid på tvers i kommuneorganisasjonen. Det er derfor etablert en kommuneplangruppe, et internt forum som skal sikre helhet i det kommunale plansystemet og oppfølging av dette internt i organisasjonen, i økonomiplanen og ut mot samarbeidsparter. Gruppen skal også bidra til å heve kompetansen i planarbeid.

Kommuneplangruppen blir ledet og organisert av analyse- og utviklingsavdelingen og har medlemmer fra alle tre sektorer, økonomiavdelinga, kommunikasjons- og serviceavdelinga, Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF i tillegg til folkehelsekoordinator og barn og unges representant.

I tillegg til kommuneplangruppen skal hver enkelt sektor og stabsavdeling følge opp planverket i virksomhetsplanleggingen. Det er også sektors ansvar å utarbeide planer vedtatt i planstrategien.

Effektivisering av planprosesser

Planstrategien legger opp til at vi skal legge større vekt på strategiske planer og mindre vekt på detaljerte mål og tiltak. I praksis betyr det at vi må forenkle og effektivisere planprosesser, og legge vekt på dialog og fleksibilitet i møte med innbyggere og samarbeidsparter. De fleste nye planer i perioden vil bli utarbeidet som temaplaner som ikke følger reglene i PBL, noe som bidrar til raskere planprosesser.

For å forenkle og effektivisere planprosesser er «Handbok i planarbeid» under utarbeidelse. Håndboka inneholder retningslinjer, krav og tips til gode planprosesser. Planprosesser i Molde kommune skal bli løst som prosjekter. Som bidrag til dette er det også under utarbeidelse en prosjekthåndbok for Molde kommune.

Molde kommune bruker Framsikt, et digitalt verktøy, for å utarbeide, publisere og følge opp planer. Verktøyet legger til rette for samhandling i planarbeid og gir mer effektive og tverrfaglige planprosesser. Alle planer vi skal utarbeide (planer i planstrategien) skal være digitale.