Helse og omsorg

- 7,1 %
Resultat
40,9 %
Andel av samlet ressursbruk
10,5 %
Sykefravær
1 166,4
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Drift

Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Regnskap 2020 Budsjett 2022
Kommunalsjef helse og omsorg -89 281 -83 540 5 741 -99 191 -80 202
Kirkebakken omsorgssenter 52 489 46 192 -6 297 53 006 46 570
Råkhaugen omsorgssenter 86 158 75 798 -10 360 76 969 76 938
Glomstua omsorgsdistrikt 140 176 132 614 -7 562 134 802 134 844
Bergmo omsorgsdistrikt 71 765 70 685 -1 080 68 857 72 013
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 69 711 68 864 -847 66 922 70 276
Midsund omsorgsdistrikt 44 368 40 379 -3 989 39 782 40 782
Nesset omsorgsdistrikt 68 546 67 676 -870 64 115 68 623
Helsetjenester 102 221 104 635 2 414 48 471 103 301
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester * 44 877
Bo- og habiliteringstjenester 314 787 277 700 -37 087 284 517 280 160
Psykisk helse- og rustjenester 57 664 56 659 -1 005 55 136 58 599
Totalt for helse og omsorg 918 604 857 662 -60 942 838 263 871 904

Drift og prioriteringer i budsjettet

(Beløp i 1 000 kroner)

Mer-/mindreforbruk per år

Mer-/mindreforbruk per år

2021 2020
Regnskap 918 604 838 263
Budsjett 857 662 816 074
Avvik -60 942 -22 189

Sektoren fikk et samlet merforbruk på 60,9 mill. kroner, avviket utgjør 7,1 prosent av netto ramme. Sektoren har ikke lykkes i målet om økonomisk balanse. Flere av avvikene er en videreføring av uløste utfordringer som krever et langsiktig arbeid å løse.

Resultatområde kommunalsjef fikk et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner som i hovedsak skyldes en merinntekt på 4,6 mil. kroner fra oppholdsbetaling institusjonsdrift. Det var også noen vakante stillinger ved tildelingskontoret samt lavere utbetaling av kommunalt boligtilskudd. Samtidig var det også merutgifter til vakante omsorgsboliger på 2,5 mill. kroner.

Omsorgsenhetene fikk et samlet merforbruk i 2021 på til sammen 31,0 mill. kroner. Gjennomgående årsaker til merforbruk er ressurskrevende tjenester både innen institusjonsdrift og hjemmebaserte tjenester. Rekrutteringsutfordringer og spesielt mangel på sykepleiere samt et høyt sykefravær har også bidratt til økte lønnsutgifter ved flere av enhetene. Omsorgsenhetene har betalt til sammen 1,8 mill. kroner for kjøp fra vikarbyrå i 2021.

Helsetjenester fikk et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak reduserte utgifter til interkommunal legevakt samt en merinntekt fra statlige refusjoner. Kjøp av legevaktformidling fra Helseforetaket fikk et merforbruk på 1,1 mill. kroner.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 37,1 mill. kroner. Avviket er lønnsrelatert og er i hovedsak knyttet til oppstart av nye og utvidede tjenester. Lønnsutgifter fikk et merforbruk på 34,7 mill. kroner, spesielt fikk overtidslønn et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Oppstart av kjøp av en ekstern tjeneste fra juli ga et merforbruk på 2,0 mill. kroner. Enheten kjøpte i 2021 eksterne bo- og habiliteringstjenester for 49,2 mill. kroner. Enheten økte i 2021 antall leasede biler for en mer effektiv utnyttelse av personalressursene mellom avdelingene. Utgifter til leasing av biler fikk et merforbruk på 0,4 mill. kroner. En videreføring av enhetens merforbruk fra 2020 samt et rammetrekk på 3,0 mill. kroner for 2021 har også bidratt til det store merforbruket i 2021.

Psykisk helse- og rustjenester fikk et merforbruk på 1,0 mill. kroner og avviket er i hovedsak knyttet til kjøp av tjeneste til en ny barnebolig i 2021.

Oppfølging og eventuelle konsekvenser av vedtatte endringer i sektorens budsjett for 2021

Sektoren fikk i budsjett 2021 en rammereduksjon på 5,4 mill. kroner som i utgangspunktet ble fordelt prosentvis utfra størrelse på enhetenes budsjett. Det ble ikke rapportert om konkrete tiltak utover generell innsparing for å løse utfordringen. Det er derfor grunn til å tro at driftsnivået ikke har blitt redusert i tråd med rammereduksjonen og at dette derfor bidro til at sektorens merforbruk økte fra 2020 til 2021.

Sektoren fikk fra budsjett 2021 bevilget 0,3 mill. kroner til innføringsutgifter for Helseplattformen. Etter litt utsatt oppstart ble stilling som innføringsansvarlig opprettet fra desember 2021.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

Sykefravær per avdeling

2021 2020
Kommunalsjef helse og omsorg 4,0 % 6,3 %
Kirkebakken omsorgssenter 15,8 % 11,2 %
Råkhaugen omsorgssenter 9,1 % 8,7 %
Glomstua omsorgsdistrikt 12,7 % 13,4 %
Bergmo omsorgsdistrikt 13,9 % 8,2 %
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt 9,0 % 7,2 %
Midsund omsorgsdistrikt 9,1 % 8,7 %
Nesset omsorgsdistrikt 10,0 % 7,9 %
Helsetjenester 7,5 % 6,0 %
Bo- og habiliteringstjenester 11,9 % 12,4 %
Psykisk helse og rustjenester 6,5 % 7,6 %
10,5 % 9,8 %

I 2021 har sykefraværet i sektoren, i likhet med statistikken på landsbasis, vært preget av koronapandemien. Fra 2020 til 2021, har sykefraværet for sektoren økt fra 9,8 prosent til 10,5 prosent. I sektor for helse og omsorg er det i hovedsak langtidsfraværet som har økt. Korttidsfraværet viser en liten nedgang. I grove trekk kan det se ut til at omsorgsdistriktene og omsorgssentrene har økt noe, mens flere av de øvrige enhetene har gått noe tilbake.

Langtidsfravær har sammensatt bakgrunn. Noe blir forklart med arbeidspress og stress som følge av mangel på sykepleierkompetanse. Muskel og skjelettplager er kjente fraværsårsaker i sektoren.

I tillegg er en del av fraværsårsaker, ikke jobbrelatert. Som for eksempel svangerskapsrelatert fravær.

Koronasituasjonen har begrenset muligheten til å samle hele enheter og å jobbe forebyggende med sykefraværet. Flere enheter har likevel stort fokus på arbeidsmiljøet, helsefremmende tiltak og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor. Både i dette arbeidet og i den daglige driften har HMS-grupper, verneombud og tillitsvalgte vært aktivt involvert.

Under krevende arbeidsforhold har flere enheter klart å styrke følelsen av trivsel og tilhørighet, samt følelsen av å ha en viktig og betydningsfull jobb.

Årsverk

Årsverk 2021 Utførte årsverk 2020
Faste Variable Sykefravær Utførte
Kommunalsjef helse og omsorg 22,9 1,9 -1,0 23,8 21,0
Kirkebakken omsorgssenter 45,2 21,9 -7,8 59,3 65,3
Råkhaugen omsorgssenter 88,9 28,2 -8,8 108,3 98,9
Glomstua omsorgsdistrikt 120,3 67,3 -16,7 170,8 170,7
Bergmo omsorgsdistrikt 67,2 29,1 -10,2 86,1 87,9
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 71,6 19,5 -7,0 84,1 85,0
Midsund omsorgsdistrikt 48,2 10,7 -4,8 54,1 50,5
Nesset omsorgsdistrikt 76,5 16,5 -8,3 84,7 82,8
Helsetjenester 99,9 5,1 -8,1 96,9 90,2
Bo- og habiliteringstjenester 266,7 97,2 -34,5 329,4 307,9
Psykisk helse- og rustjenester 67,0 6,7 -4,7 68,9 71,8
974,3 304,1 -112,0 1 166,4 1 132,0

Totalt ble det utført 1 166,4 årsverk i sektoren i 2021. Antall utførte årsverk i sektoren økte med 34,4 årsverk fra 2020 til 2021. Det var antall faste årsverk som hadde den største økningen med totalt 27,9 årsverk. Variable årsverk økte med totalt 16,9 årsverk. Årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær økte med 10,4 årsverk.

Budsjettområdet kommunalsjef økte med totalt 2,8 utførte årsverk, og mesteparten av økningen er variable årsverk. Økningen i variable årsverk skyldes koronapandemien og arbeid med massevaksinering som i stor grad ble utført utenfor ordinær arbeidstid. Området ble fra april 2021 styrket med ett årsverk til vederlagsberegning institusjonsopphold. Stilling som assisterende kommuneoverlege startet opp fra august 2021, dette var en ressurs som ble flyttet fra enhet helsetjenester. Stilling som innføringsansvarlig Helseplattformen startet opp fra desember 2021. Budsjettområdet har også hatt ulike prosjektstillinger og vakante stillinger gjennom 2021 som har påvirket antall utførte årsverk.

Kirkebakken, reduserte med 6,0 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Reduksjonen skyldes i hovedsak avvikling av korttidsavdeling med åtte sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har sykefraværet økt i 2021 noe som har bidratt til reduksjon av utførte årsverk.

Av omsorgsenhetene var det Råkhaugen omsorgssenter hadde den største økningen med 9,3 utførte årsverk. Enheten fikk økt antall sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har enheten økt bemanningen på sykehjemmet både på dag, kveld og natt på grunn av ressurskrevende brukere og mangel på sykepleiere. Dagsenter og demensteam ved enheten har begge økt med ett årsverk fra 2020 til 2021, mens bofellesskapet har redusert med ett årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt hadde tilnærmet uendret antall utførte årsverk fra 2020 til 2021.

Omsorgsenhetene Bergmo og Kleive/Skåla reduserte antall årsverk med henholdsvis 1,8 og 0,9 årsverk fra 2020 til 2021. Sykefraværet økte i 2021 ved begge enhetene noe som bidro til reduksjon av antall utførte årsverk.

Midsund omsorgsdistrikt økte med 3,6 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Hjemmetjenesten økte med 1,6 faste årsverk på grunn av nytt BPA-prosjekt. I tillegg førte utfordringer på skjermet avdeling samt mangel på sykepleiere til bruk av ekstra årsverk på sykehjemmet i 2021.

Nesset omsorgsdistrikt økte med 1,9 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Økning i 2021 skyldes i hovedsak redusert bruk av vikarer både ved sykehjemmet og i bofellesskapet i 2020.

Helsetjenester økte med 6,7 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Enheten har hatt ansvar for bemanning av kommunens teststasjon for korona noe som bidro til veksten. Det har også vært en økning på 2,1 utførte årsverk i legetjenesten som skyldes flere leger i spesialisering (LIS 1) samt økt ressurs til veiledning. I tillegg har enheten et stort antall prosjektstillinger med statlig finansiering som gjør at antall årsverk varierer fra år til år.

Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen i sektoren med 21,6 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Veksten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester noe som har medført økning både av faste og variable årsverk.

Psykisk helse- og rustjenester reduserte med 2,9 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Reduksjon i utførte årsverk skyldes i hovedsak nedbemanning i enhetens bofellesskap på grunn av endret beboersammensetning og endret ressursbehov.

Oppfølging av plan og strategier

Helse- og omsorgsplan for 2021–2033 for Molde kommune ble vedtatt 23. september 2021. Planen bygger på kommuneplanens samfunnsdel og har fire satsingsområder: tidlig innsats og forebygging, samskaping og samhandling, dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud og rekruttering og kompetanse. Sektoren har i ettertid arbeidet med å lage en virksomhetsplan for området. Virksomhetsplanen ses på som handlingsdelen til helse- og omsorgsplanen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg
Helsehus – planlegging 73001 1 000 1 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss 73009 1 400 1 400
Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss 73005 1 106 1 200 94 X
Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling 73003 222 550 328 X
Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri 73006 212 250 38 X
Helsetjenester
Hjelpemiddelforvaltningen - varebil 73010 610 700 90 X
Psykisk helse og rustjenester
Tjenestebiler 73007 1 548 1 500 -48 X
Totalsum 3 697 6 600 2 903

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helsehus - planlegging

Bevilgning til planlegging helsehus i Molde sentrum ble ikke brukt i 2021. Kommunestyret vedtok i budsjett 2022 et nytt prosjekt «Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud» der også planlegging av eventuelt helsehus inngår som en del av utredningsprosjektet.

Omsorgssenter- og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Levering av ny dagsenterbuss til Bergmo omsorgssenter ble forsinket, ubrukt bevilgning fra 2021 må derfor overføres til 2022.

Råkhaugen omsorgssenter - utstyr til ny sykehjemsavdeling

Ny sykehjemsavdeling var opprinnelig planlagt for åtte pasienter, men ble endret til forsterket enhet for fire pasienter. Mindreforbruket på 0,3 mill. kroner har derfor sammenheng med endret behov.