Teknisk, plan, næring og miljø

13,2 %
Resultat
1,9 %
Andel av samlet ressursbruk
7,1 %
Sykefravær
60,1
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Drift

Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Regnskap 2020 Budsjett 2022
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 8 114 13 244 5 130 7 874 16 259
Samfunn og plan 10 108 9 955 -153 10 991 12 674
Byggesak og geodata -2 087 1 890 3 977 1 055 1 935
Molde bydrift 27 589 25 294 -2 295 23 433 22 525
43 724 50 383 6 659 43 353 53 393

Drift og prioriteringer i budsjettet

(Beløp i 1 000 kroner)

Mer-/mindreforbruk per år

Mer-/mindreforbruk per år

2021 2020
Regnskap 43 724 43 353
Budsjett 50 383 52 223
Avvik 6 659 8 870

Teknisk, plan, næring og miljø hadde et samlet mindreforbruk på nær 6,7 mill. kroner i 2021, hvilket utgjør 13,2 prosent under netto driftsramme.

Mindreforbruket ligger under kommunalsjefens stabsenhet og enheten byggesak og geodata. Avviket skyldes i hovedsak utsettelse av prosjektene fiberutbygging på Midsund og utbedring av Kvamkrysset, som til sammen utgjør 4,2 mill. kroner. Byggesak og geodata hadde samtidig betydelige merinntekter i 2021, og kom ut med et mindreforbruk på nær 4,0 mill. kroner.

Samfunn og plan hadde et lite merforbruk på knappe 0,2 mill. kroner. Molde bydrift kom ut med et merforbruk på 2,3 mill. kroner som hovedsakelig skyldes utfordringer i vinterdriften, samt merutgifter til utbedringer av nedslitte gatelysanlegg. Enheten fikk krav om utbedringer etter tilsyn av elektriske anlegg. I tillegg har enheten hatt større utgifter knyttet til lovpålagte inspeksjoner og kontroller i forbindelse med enhetens anlegg. Enheten hadde i tillegg økte utgifter til drift av Sjøfronten.

Ved flere enheter har stillingsvakanser, sykemeldinger og permisjoner gitt lavere lønnsutgifter, men samtidig ført til redusert kapasitet og strenge prioriteringer av arbeidsoppgaver.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

Sykefravær per avdeling

2021 2020
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og mil 2,1 % 0,0 %
Samfunn og plan 11,2 % 1,3 %
Byggesak og geodata 5,6 % 6,0 %
Molde bydrift 6,9 % 6,1 %
7,1 % 4,8 %

Fraværet i TPNM har økt slik vi ser det i hele kommunesektoren. Langtidsfraværet har økt, dette avviker noe fra de andre sektorene ved at langtidsfraværet har økt mer her. Dette har også økt på landsbasis. Sektoren jobber systematisk med oppfølging av sykemeldte som tidligere, men dette arbeidet har vært mer utfordrende med mye hjemmekontor og lengre ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Sektoren er forholdsvis liten sett opp mot de to store, derfor vil fraværsprosenten variere mye da få fravær vil gi store utslag i prosent.

Årsverk

Årsverk 2021 Utførte årsverk 2020
Faste Variable Sykefravær Utførte
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 3,9 0,0 -0,1 3,8 3,0
Samfunn og plan 12,4 0,0 -1,5 10,9 12,0
Byggesak og geodata 16,5 0,2 -1,0 15,7 15,7
Molde bydrift 28,4 3,5 -2,2 29,7 29,7
61,2 3,8 -4,8 60,1 60,4

Sektoren hadde 60,1 utførte årsverk i 2021, en nedgang på 0,3 utførte årsverk fra 2020.

Kommunalsjefens enhet hadde en økning på 0,9 utførte årsverk grunnet ansettelser i to fulltidsstillinger. Det ble ansatt rådgiver klima og miljø i april og rådgiver grunneierforvaltning i juni.

Økt sykefravær ved samfunn og plan er årsaken til nedgang på 1,1 utførte årsverk ved enheten. Sektoren har i tillegg hatt noen vakante stillinger i hele og deler av året, en fratredelse i september i forbindelse med pensjon, samt innleie av vikarer i sommerhalvåret.

Oppfølging av plan og strategier

Planstrategien som kommunestyret vedtok i juni 2021 gir mange oppgaver til sektoren. Gjennomføring av oppgavene må sees sammen med kapasitet, kompetanse og andre oppgaver sektoren har.

I forbindelse med behandling av budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 i desember 2021, så hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø at det er ikke er mulig å få gjennomført vedtatte planprosesser i samsvar med vedtatt tidsplan. Dette gjelder spesielt plan for næringsutvikling, veg og mobilitet og trafikksikkerhetsplan.

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, som var omtalt i dokumentet for budsjett 2021, må koordineres med ny plan for veg og mobilitet. Dette gjør at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen uansett må skyves i tid.

I 2021 har det vært arbeidet med boligpolitisk plan. Det blir ikke utarbeidet egen boligsosialplan da temaet inngår i den boligpolitiske planen. Boligpolitisk plan skal sendes på høring våren 2022.

Plan for klima og energi ble startet mot slutten av 2021. Det er målsetning at denne planen skal vedtas første halvår 2023.

Kommunestyret har de senere årene vedtatt at det skal utarbeides til sammen seks områdeplaner. Områdeplanen som gjelder området nord for Roseby, er tidligere startet opp. Arbeidet med områdeplanen for Lundavang ble påbegynt helt mot slutten av 2021. Områdeplanen blir ventelig vedtatt i 2024.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø
Boligfelt Elgsåslia 74038 6 169 4 000 -2 169 X
Boligfelt Hasleliåsen 74039 23 329 15 000 -8 329
Boligfelt Kringstad 74037 52 712 78 000 25 288
Boligfelt Strandelia 74062 207 750 543
Diverse erverv og tiltak 74015 800 800
Gruset gangveg Kringstad 74002 1 600 1 600
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 74003 451 2 400 1 949 X
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 1 983 5 800 3 817
Mardølafondet 74045 1 000 -1 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 1 081 2 000 919
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 74006 25 000 25 000
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 266 2 950 2 684
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 9 187 2 000 -7 187
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 74009 489 500 11
Sjøfronten 2 74010 48 649 60 000 11 351
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 74011 1 305 4 300 2 995 X
Skjeivk indsutriområde 74036 21 136 27 000 5 864
Stormyra industriområde 74053 17 -17 X
Uteområde Antonbua 74012 250 4 935 4 685
Årødalen Industriområde nord 74073 9 730 10 000 270
Samfunn og plan
BRM – Det gyldne triangel 74013 700 700
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 8 250 242
BRM – smart mobilitet 74063 2 000 2 000
Flomforebygging 74064 1 000 1 000
Sykkelparkering skoler 74018 23 -23 X
Molde bydrift
Asfaltering lag 2 Årølia vest 74074 3 248 3 100 -148 X
Biler og maskiner 74022 4 044 4 100 56 X
Biler og maskiner – park 74023 443 600 157 X
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 74069 500 500
Kommunale veger 74027 3 263 3 600 337
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 74028 300 300
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 74065 1 300 1 300
Løftesøyler verksted 74067 545 600 55 X
Oppgradering bekkeinntak 74068 69 500 431
Oppladet for lange Molde - ladestasjoner 74070 500 500
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 74030 1 334 2 200 866
Parkeringsautomater i sentrum 74066 1 200 1 200
Sentrumstiltak 74017 1 000 1 000
Styringssystem gatelys 74031 850 1 440 590
Trafikksikring – Moldelivegen 74033 500 500
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 74056 700 700
Utskifting HQL-armatur 74057 400 400
Veg- og gatelys 74034 1 564 3 100 1 536
Totalsum 193 351 276 625 83 274

Kommunalsjef teknisk, plan næring og miljø

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia ble ferdig utbygd i 2021. Kommunen har lagt ut eneboligtomtene for salg og 15 av 28 tomter er solgt. Områdene for konsentrert bebyggelse ble lyst ut på slutten av 2021. Prosjektet har et merforbruk på 2,2 mill. kroner i 2021 som skyldes utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet og midler til sluttoppgjøret.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfelt Hasleliåsen hadde et merforbruk i 2021 på 8,3 mill. kroner. Målt opp mot totalrammen på 54,9 mill. kroner, er det et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av merforbruket. Prosjektet har slitt med dårlig anbudsgrunnlag, som gjør at prosjektet blir dyrere enn forutsatt. Kommunen er så langt ikke kommet i gang med salg av tomter.

Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 25,3 mill. kroner i 2021. Det ble i 2021 gjennomført skjønn for prisfastsetting av areal, og det er gjennomført mye kjøp av grunn i 2021. Det lyktes ikke å komme i gang med utbyggingen i 2021, det er årsaken til mindreforbruket. Anbudskonkurranse for utarbeiding av infrastruktur blir lyst ut vår/sommer 2022.

Boligfelt Strandelia

Utgiften i 2021 er byggelånsrenter på grunnkjøpet, det er ikke startet med regulering av boligfeltet.

Diverse erverv og tiltak

Posten skal dekke behov for mindre erverv og tiltak som melder seg i løpet av året. I 2021 var det ingen slike behov.

Gruset gangveg Kringstad

Utbyggingen skjer sammen med boligfelt Kringstad og vil ventelig starte opp i 2022.

Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Prosjektet er avsluttet. Mottak av steinmassene førte til langt lavere utgifter enn det som var budsjettert.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet inkluderer opparbeiding av tomt og infrastruktur med mer for idrettshallen som Midsund Idrettslag bygger. Prosjektet er noe forskjøvet i tid, følgelig er det her mindreforbruk i regnskapet. Behov for midler til utenomhusområde med parkering er ikke tatt med i prosjektet så langt, dette omtales i egen sak til kommunestyret våren 2022.

Mardølafondet

Det lages egen sak om fondet som blir behandlet av kommunestyret.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en overslagsbevilgning for å dekke nødvendige utgifter som kommunen har for bygging av det nye sykehuset på Hjelset. I 2021 bygde kommunen ny gangveg fra den nye brua over elva som prosjektet nytt SNR Hjelset bygde, til Hjelset barnehage.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Det har i flere år vært arbeidet med å kjøpe areal til nytt kommunalt boligfelt på Hjelset. Kommunestyret godkjente kjøpet til en samlet utgift på 28 mill. kroner i desember 2021. Betalingen vil først skje i 2022.

RB – opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning i 2021.

RB – opparbeidelse tomtefelt næring

Rammebevilgning (RB) - opparbeidelse tomtefelt næring hadde et merforbruk på 7,2 mil. kroner. Budsjettet på prosjektet ble redusert med 6 mill. kroner gjennom året, noe som viste seg å være uheldig. Hovedårsaken til forbruket er utvidelse av Årøsetervegen som har en utgift på 8,8 mill. kroner i 2021.

Sjøfronten 1 (Storkaia-Torget)

Sjøfronten 1 har utgiftsført 0,6 mill. kroner der utgiftene hører til Sjøfronten 2. Det er behov for å gjøre noen mindre utbedringer i Sjøfronten 1 i 2022 innenfor beløpet som overføres fra Sjøfronten 2. Prosjektet blir avsluttet i 2022.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 11,3 mill. kroner i 2021, dette skyldes at utgiftene ikke var godt nok fordelt mellom ulike år i budsjettet. Prosjektet vil være ferdig juni 2023.

Sjøfronten 3 (Brunvoll-Elvemoloen)

Det har også vært noen utgifter for å sluttføre dette prosjektet i 2021.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde har et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner i 2021. Dette er forskyvning mellom år da prosjektet blir ferdig sommeren 2022.

Uteområde Antonbua

Uteområde Antonbua hadde et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner i 2021 da prosjektet er forsinket. Prosjektet vil ferdigstilles i 2022.

Årødalen industriområde nord

I 2021 ble tomta for industriområdet kjøpt. Utbygging av infrastruktur vil bli bestilt fra Molde vann og avløp KF i 2022.

Samfunn og plan

BRM – Det gylne triangel

På grunn av kapasitetsmangel på enheten, har det ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Prosjektet ble bestemt sammenslått med prosjekt gangbru over Moldeelva.

BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)

Det har heller ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021 grunnet kapasitetsmangel på enheten. Konsulent sluttførte rapport på forprosjekt bru. Det ble besluttet å slå sammen dette prosjektet med prosjekt Det gylne triangel.

BRM – Smart mobilitet

Det har vært utført noen skisser på endring av de fysiske tiltakene ved Idrettens hus. Det er ikke mulig å gå videre med prosjektet før de fysiske tiltakene ved Idrettens hus er gjennomført.

Flomforebygging

Det har ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Arbeidet tas opp igjen i 2022.

Molde bydrift

Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg

Prosjekter er utsatt til 2024 grunnet manglende reguleringsplan.

Kommunale veger

Prosjektet har noe mindreforbruk grunnet kapasiteten i enheten. Enheten fikk derfor ikke gjennomført all asfalteringen før vinteren. Det er også gjennomført reasfaltering i 2021, men dette føres i driftsregnskapet.

Kommunalveg – Fjøsbakken-Hamna

Enheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet er utsatt til 2023.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Mange av tiltakene som var planlagt gjennomført i 2021, ble ikke gjennomført da det var mest hensiktsmessig å gjennomføre samlet i 2022.

Oppgradering bekkeinntak

Enheten har ikke gjennomført tiltak som planlagt da mange av tiltakene viste seg å bli mye mer omfattende enn først tiltenkt. Ønsket tiltak på et område av bekkeløpet utløste ytterligere behov for tiltak enten lengre ned i bekkeløpet, eller lenger opp i bekkeløpet. Tiltakene ble derfor så omfattende at det ikke var budsjettmidler til å gjennomføre tiltakene. Prosjektet ble derfor ikke gjennomført etter planen.

Oppladet for lange Molde – ladestasjoner

Molde kommune trakk søknaden sin til Miljødirektoratet på etablering av ti ladepunkter. Det ble sendt inn ny søknad for prosjektet «oppladet for lange Molde», der det ble søkt om støtte til 100 ladepunkter. Molde kommune fikk tilsagn på 1,0 mill. kroner, og prosjektet er derfor utsatt til 2022.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har tatt lengre tid enn antatt da implementering av det nye systemet har vært tidkrevende. Enheten har derfor måttet utsette innkjøp og implementering av tellesystemet. Prosjektet blir derfor ferdigstilt i løpet av våren 2022.

Parkeringsautomater i sentrum

Anskaffelsesprosessen av innkjøpet tok lengre tid enn først antatt, da enheten måtte avlyse konkurransen og lyse ut på nytt. Rammeavtalen ble inngått i januar 2022, og montering av nye parkeringsautomater vil bli ferdig våren 2022.

Sentrumstiltak

På grunn av kapasitetsutfordringer i enheten ble ikke konkurransen om smarte avfallsbeholdere lyst ut før desember 2021. Kontrakten ble inngått i mars 2022, og avfallsbeholderne vil bli levert våren 2022.

Styringssystem gatelys

Molde bydrift konkurranseutsatte innkjøp av nytt styringssystem og signerte kontrakt i september 2021. I tillegg hadde enheten ute en konkurranse på ny rammeavtale for drift og vedlikehold av gatelys, som ble signert i juli 2021. Denne kontrakten var enheten avhengig av for å kunne benytte entreprenøren i hele den nye kommunen etter kommunesammenslåingen. Molde bydrift har brukt mye tid og ressurser på å gjøre seg kjent med gatelysanleggene i tidligere Midsund og Nesset kommuner. Dette har medført at enheten er noe forsinket med prosjektet.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er en overført restbevilgning. Prosjektet er forsinket grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er en overført restbevilgning. Grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør, er at prosjektet er forsinket. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

Veg- og gatelys

Prosjektet er et samleprosjekt for nødvendige investeringer på veg- og gatelysanlegg i Molde kommune. Da enheten har måttet jobbe mye med anbudskonkurranser på tjenester innenfor gatelysområdet, i tillegg til at enheten har brukt mye tid og ressurser på å få bedre oversikt over veg- og gatelysanleggene, har enheten et mindreforbruk på prosjektet.