Fellesområde og samarbeid

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Regnskap 2020 Budsjett 2022
Fellesutgifter og - inntekter -78 711 -63 964 14 747 -36 325 -67 382
ROR-IKT 30 403 31 623 1 220 33 047
-48 308 -32 341 15 967 -36 325 -34 335

Fellesutgifter og -inntekter hadde et mindreforbruk på 14,7 mill. kroner. I hovedsak skyldes mindreforbruket salg av konsesjonskraft. Prisen Molde kommune fikk for salg av konsesjonskraft var svært god i 2021.

ROR-IKT hadde et samlet mindreforbruk på 0,9 mill. kroner i 2021. Molde kommunes andel på 55,0 pst. av mindreforbruket var på 0,5 mill. kroner. Hovedårsaken er vakanser som har vært utfordrende å fylle og lavere utgifter på lisenser og vedlikehold.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt nr Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Avvik
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 1 100 11 400 10 300
Ekstraordinære avdrag 90102 110 000 110 000
Justeringsrett merverdiavgift 95902 103 1 600 1 497
Kjøp av aksjer 79007 51 50 -1
Konserninterne utlån 90301 326 645 387 383 60 738
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 6 997 11 519 4 522
Totalsum 444 896 521 952 77 056

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser hadde et mindreforbruk på 10,3 mill. kroner. I 2021 skulle det vært betalt inn et egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse. Grunnet nye koster i alle tre leire, mottok ikke Molde kommune fakturaen før i 2022. Det vil derfor bli betalt for to år i 2022.

Ekstraordinære avdrag

Det ble i 2021 betalt inn 110 mill. kroner i ekstraordinære avdrag for å redusere ubrukte lånemidler (PS 97/21).

Konserninterne utlån

Dette er utlån fra Molde kommune til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF. Samlet ble det lånt ut 60,7 mill. kroner mindre enn budsjettert.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Fellesinvesteringene viser et mindreforbruk på 4,5 mill. kroner.
Prosjekt i 2021 har vært sak/arkiv prosjektet, innbyggerportaler, oppgradering av planportal, utvikling av Rakel, Grunnmur del 3 og oppgradering av de trådløse nettene i kommunen. Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelser av leveranser og utsettelse av prosjektene grunnet kapasitet.