Årsregnskap Molde kommune

Driftsregnskapet

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første ledd

Note Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Rammetilskudd 975 121 956 371 940 386 960 448
2 Inntekst- og formueskatt 1 053 502 994 720 986 831 929 731
3 Eiendomsskatt 139 881 131 963 124 812 131 963
4 Andre generelle driftsinntekter 75 461 74 498 72 720 139 201
5 Sum generelle driftsinntekter 2 243 965 2 157 552 2 124 749 2 161 344
6 Sum bevilgninger drift, netto 2 149 271 2 082 097 2 034 483 2 079 178
7 Avskrivninger 4 55 797 63 654 63 654 56 106
8 Sum netto driftsutgifter 2 205 068 2 145 751 2 098 137 2 135 284
9 Brutto driftsresultat 38 897 11 801 26 612 26 060
10 Renteinntekter 52 070 38 074 38 074 55 734
11 Utbytter 36 899 7 225 12 700 27 873
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 7 9 896 4 480 1 980 4 496
13 Renteutgifter 44 686 46 094 44 720 62 918
14 Avdrag på lån 10 55 182 50 777 50 777 52 823
15 Netto finansutgifter -1 002 -47 092 -42 743 -27 638
16 Motpost avskrivninger 55 797 63 654 63 654 56 106
17 Netto driftsresultat 93 692 28 363 47 523 54 528
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til Investering -10 000 -10 000 -10 000 -2 500
19 Avsetning til bundne driftsfond 13 -33 842 -11 004 -11 905 -54 357
20 Bruk av bundnde driftsfond 13 20 623 2 439 1 925 20 479
21 Avsetninger til disposisjonsfond 13 -75 786 -14 589 -27 543 -81 976
22 Bruk av disposisjonsfond 13 5 313 4 791 70 466
23 Dekning av tidligere års merforbruk -6 641
24 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -93 692 -28 363 -47 523 -54 528
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 andre ledd

Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
Sentraladministrasjon 88 352 92 734 89 255 165 291
Administrasjonsavdelingen 41 594 42 509 40 574 86 966
Analyse- og utviklingsavdelingen 11 889 15 356 13 732 43 287
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 725 19 439 19 523 18 763
Økonomiavdelingen 14 145 15 430 15 426 16 275
Oppvekst, kultur og velferd 885 366 850 580 834 443 853 908
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd 3 075 4 179 4 178 185 899
Fagavdeling barnehage 156 658 157 788 159 317
Barnas hus barnehage 11 402 11 280 10 046 10 529
Banehaugen og Langmyra barnehager 4 691 4 834 4 627 4 441
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager 15 025 14 745 14 083 14 779
Gjerdet barnehage 7 542 7 854 7 849 7 608
Hatlelia barnehage 12 017 11 488 11 115 9 992
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager 16 558 16 122 15 628 14 809
Kvam og St.Sunniva barnehager 12 660 12 568 12 264 12 248
Lillekollen barnehage 11 525 12 299 12 164 11 188
Midsund barnehage 6 923 6 499 6 397 6 173
Hjelset barnehage 9 637 9 842 9 408 8 971
Fagavdeling skole 31 900 29 786 27 701
Bolsøya barneskole 9 156 7 753 7 493 6 786
Bekkevoll ungdomsskole 39 719 35 935 35 646 34 624
Bergmo ungdomsskole 27 042 25 228 25 146 26 543
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 23 489 24 457 24 438 22 969
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 898 11 413 11 411 10 599
Kvam skole 21 414 19 211 18 836 18 717
Kviltorp skole 41 884 37 369 36 694 38 317
Langmyra skole 39 542 38 853 38 831 38 721
Midsund skule 26 026 28 284 28 268 26 089
Nordbyen skole 24 554 24 447 24 358 23 013
Sellanrå skole 31 801 29 879 29 806 27 425
Skjevik barne- og ungdomsskole 23 100 18 777 18 761 21 557
Sekken oppvekstsenter 5 045 5 141 5 110 5 018
Kleive oppvekstsenter 12 680 12 182 11 416 11 905
Vågsetra barne- og ungdomsskole 30 335 26 281 26 040 27 062
PPT 11 793 11 854 11 724 11 152
Voksenopplæring 14 224 13 719 13 012 12 346
Tøndergård skole og ressurssenter 3 991 3 999 3 999 3 776
Kulturskolen 12 290 13 119 12 612 11 182
Kulturtjenesten 35 699 37 345 37 244 39 059
Moldebadet 1 469 -1 085 -2 599 3 266
Barnevern 55 794 49 524 49 492 51 275
Flyktningtjenesten 39 119 37 069 35 215 53 632
NAV Molde 44 688 40 544 36 713 42 238
Helse og omsorg 918 603 857 662 835 502 838 263
Kommunalsjef helse og omsorg -89 281 -83 540 -87 298 -99 191
Kirkebakken omsorgssenter 52 489 46 192 45 434 53 006
Råkhaugen omsorgssenter 86 158 75 798 72 411 76 969
Glomstua omsorgsdistrikt 140 176 132 614 130 161 134 802
Bergmo omsorgsdistrikt 71 765 70 685 70 057 68 857
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt 69 711 68 864 68 562 66 922
Midsund omsorgsdistrikt 44 368 40 379 38 687 39 782
Nesset omsorgsdistrikt 68 546 67 676 66 949 64 115
Helsetjenester 102 221 104 635 101 016
Legevakt og legetjenester 48 471
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester 44 877
Bo- og habiliteringstjenester 314 787 277 700 273 292 284 517
Psykisk helse- og rustjenester 57 664 56 659 56 231 55 136
Teknisk, plan, næring og miljø 43 724 50 383 47 839 43 352
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 8 114 13 244 13 513 7 874
Samfunn og plan 10 108 9 955 9 926 10 991
Byggesak og geodata -2 087 1 890 1 888 1 055
Molde bydrift 27 589 25 294 22 512 23 433
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune -48 308 -32 341 -23 810 -36 325
Fellesutgifter og - inntekter -78 711 -63 964 -55 433 -36 325
ROR-IKT 30 403 31 623 31 623
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 263 174 261 082 260 271 205 038
Overføring til kommunale foretak 190 557 188 361 187 550
Overføring til Molde kirkelig fellesråd 19 755 19 755 19 755
Overføring til interkommunale selskaper 50 424 50 005 50 005
Overføring til andre selskaper 2 403 2 961 2 961
Overføring til foretak og kirkelig fellesråd 201 819
Fellesutgifter og - inntekter 36 0 0 3 220
Avstemming mellom 1. og 2. ledd -1 641 1 997 -9 017 9 649
Sum bevilgninger drift, netto 2 149 271 2 082 097 2 034 483 2 079 178

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

Note Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 975 121 956 371 940 386 960 448
2 Inntekts- og formuesskatt 1 053 502 994 720 986 831 929 731
3 Eiendomsskatt 139 881 131 963 124 812 131 963
4 Andre skatteinntekter 20 964 20 750 20 750 20 711
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 80 188 57 018 55 304 118 280
6 Overføringer og tilskudd fra andre 488 184 368 753 353 599 513 703
7 Brukerbetalinger 116 228 113 200 114 075 107 257
8 Salgs- og leieinntekter 136 532 120 879 128 505 95 261
9 Sum driftsinntekter 3 010 599 2 763 654 2 724 262 2 877 355
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 1 581 841 1 424 866 1 396 800 1 526 597
11 Sosiale utgifter 375 137 368 009 358 268 361 693
12 Kjøp av varer og tjenester 559 206 542 573 532 742 583 420
13 Overføringer og tilskudd til andre 399 720 352 751 346 186 323 689
14 Avskrivninger 4 55 797 63 654 63 654 56 106
15 Sum driftsutgifter 2 971 702 2 751 853 2 697 650 2 851 506
16 Brutto driftsresultat 38 897 11 801 26 612 25 850
Finansinntekter
17 Renteinntekter 52 070 38 074 38 074 55 734
18 Utbytter 36 899 7 225 12 700 27 873
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 7 9 896 4 480 1 980 4 496
20 Renteutgifter 44 686 46 094 44 720 62 918
21 Avdrag på lån 10 55 182 50 777 50 777 52 823
22 Netto finansutgifter -1 002 -47 092 -42 743 -27 638
23 Motpost avskrivninger 55 797 63 654 63 654 56 106
24 Netto driftsresultat 93 692 28 363 47 523 54 318
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
25 Overføring til investering -10 000 -10 000 -10 000 -2 500
26 Avsetninger til bundne driftsfond 13 -33 842 -11 004 -11 905 -54 357
27 Bruk av bunde driftsfond 13 20 623 2 439 1 925 20 479
28 Avsetninger til disposisjonsfond 13 -75 786 -14 589 -27 543 -81 976
29 Bruk av disposisjonsfond 13 5 313 4 791 70 466
30 Dekning av tidligere års merforbruk -6 641
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -93 692 -28 363 -47 523 -54 528
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - -

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

2021
1 Netto driftsresultat 93 692
2 Avsetninger til bundne driftsfond -33 842
3 Bruk av bundne driftsfond 20 623
4 Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -10 000
5 Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -15 570
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 5 313
7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk -
8 Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) 60 216
9 Strykning av overføring til investering
10 Strykning av avsetninger til disposisjonsfond
11 Strykning av dekning av tidligere års merforbruk
12 Strykning av bruk av disposisjonsfond
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 60 216
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger
15 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk
16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond -60 216
18 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). -

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

Note Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 4 216 137 309 199 203 069 124 714
2 Tilskudd til andres investeringer 2 166 11 600 16 000 20 304
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 151 11 450 11 400 178 344
4 Utlån av egne midler 217 167 278 920 471 381 194 715
5 Avdrag på lån 220 477 218 463 108 463 102 581
6 Sum investeringsutgifter 657 099 829 632 810 313 620 658
7 Kompensasjon for merverdiavgift 25 269 34 470 30 496 23 501
8 Tilskudd fra andre 5 164 21 458 14 218 12 111
9 Salg av varige driftsmidler 4 65 025 50 700 60 700 78 540
10 Salg av finansielle anleggsmidler 15 2 552 1 783 153 231
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 112 172 109 213 108 463 101 852
13 Bruk av lån 447 779 611 211 584 056 317 460
14 Sum investeringsinntekter 657 960 828 835 797 933 686 695
15 Videreutlån 95 861 123 200 75 000 75 951
16 Bruk av lån til videreutlån 95 861 114 100 75 000 69 862
17 Avdrag på lån til videreutlån 11 241 18 000 18 000 9 208
18 Mottatte avdrag på videreutlån 23 381 18 000 18 000 20 017
19 Netto utgifter videreutlån - 12 141 9 100 - - 4 720
20 Overføring fra drift 10 000 10 000 10 000 2 500
21 Avsetning til bundne investeringsfond 13 - 18 429 - 18 394
22 Bruk av bundne investeringsfond 13 6 963 980 980 14 926
23 Avsetninger til ubundet investeringfond 13 - 12 687 - 12 533 - 10 000 - 153 546
24 Bruk av ubundet investeringsfond 13 1 151 11 450 11 400 176 987
25 Dekning av tidligere års udekket beløp - 93 231
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger - 13 002 9 897 12 380 - 70 758
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) - - - -

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

Prosjekt Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
Sektor oppvekst, kultur og velferd 8 224 9 555 9 575 3 143
Skole
AV-utstyr klasserom u-skoler 72010 1 479 1 500 1 500
Voksenopplæring
Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX 72011 984 1 000 1 000
Kulturtjenesten
Kjøp av bil 4WD 72013 409 450 450
Kjøp flisekutter 72014 239 225 225
Renovering lysløypa 72002 435 550 1 050 721
Tennisanlegg 72003 80 80 2 423
Tråkkemaskin skiløyper 72012 2 859 2 750 2 750
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 72004 300 300
Videreformidling spillemidler 72007 620
Moldebadet
Oppgraderinger Moldebadet 72015 1 119 1 400 1 000
Sosialtjenesten NAV
Inventar og ustyr nye lokaler 72016 1 300 1 300
Sektor helse og omsorg 3 697 6 600 3 950 155
Stabsnivå sektor helse og omsorg 1 000 1 000
Helsehus – planlegging 73001 0 1 000 1 000 0
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 1 539 3 400 1 450 155
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss 73009 1 400
Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss 73005 1 106 1 200 1 200
Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling 73003 222 550 155
Skåla omsorgssenter – Vaskemaskin vaskeri 73006 212 250 250
Helsetjenester 610 700
Hjelpemiddelforvaltningen - varebil 73010 610 700
Psykisk helse og rustjenester 1 548 1 500 1 500
Tjenestebiler 73007 1 548 1 500 1 500 0
Sektor teknisk, plan, næring og miljø 193 351 276 625 171 425 92 124
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 266 2 950 22 400 95
Boligfelt Elgsåslia 74038 6 169 4 000 2 000 3 914
Boligfelt Hasleliåsen 74039 23 329 15 000 3 000 14 098
Boligfelt Kringstad 74037 52 712 78 000 13 000 1 342
Boligfelt Strandelia 74062 207 750 750 522
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 9 204 2 000 8 000 6 952
Årødalen Industriområde nord 74073 9 730 10 000
Skjeivk indsutriområde 74036 21 136 27 000 2 253
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 1 983 5 800 5 800 231
Diverse erverv og tiltak 74015 800 800
Gruset gangveg Kringstad 74002 1 600 1 600
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 74003 451 2 400 75
Mardølafondet 74045 1 000 2 843
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 1 081 2 000 2 000 117
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 74006 25 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 74009 489 500 25 487
Sjøfronten 2 74010 48 649 60 000 80 000 7 331
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 74011 1 305 4 300 16 269
Uteområde Antonbua 74012 250 4 935 4 935 3
Samfunn og plan
BRM – Det gyldne triangel 74013 700 1 700
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 8 250 750 24
BRM – smart mobilitet 74063 2 000 3 000
Flomforebygging 74064 1 000 1 000
Sykkelparkering skoler 74018 23 1 400 2 591
Molde bydrift
Asfaltering lag 2 Årølia vest 74074 3 248 3 100
Biler og maskiner 74022 4 044 4 100 4 100 3 133
Biler og maskiner – park 74023 443 600 600
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 74069 500 500
Kommunale veger 74027 3 263 3 600 3 600 2 730
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 74028 300 300
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 74065 1 300 1 300
Løftesøyler verksted 74067 545 600 600
Oppgradering bekkeinntak 74068 69 500 500
Oppladet for lange Molde - ladestasjoner 74070 500 500
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 74030 1 334 2 200 482
Parkeringsautomater i sentrum 74066 1 200 1 200
Sentrumstiltak 74017 1 000 1 000
Styringssystem gatelys 74031 850 1 440 1 490 1 073
Trafikksikring – Moldelivegen 74033 500 500
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 74056 700
Utskifting HQL-armatur 74057 400
Veg- og gatelys 74034 1 564 3 100 3 100 558
Andre områder 451 827 536 852 625 363 307 418
Administrasjonsavdelingen
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 200 1 900
Analyse- og utviklingsavdelingen
IKT-investeringer Molde kommune 71001 5 137 4 700 4 700 2 805
Fellesområdet
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 1 100 11 400 11 400 11 363
Ekstraordinære avdrag 90102 110 000 110 000
Justeringsrett merverdiavgift 95902 103 1 600
Konserninterne utlån 90301 326 645 387 383 579 844 293 221
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 6 997 11 519 11 519
Kjøp av aksjer 79007 51 50
Kirkelig fellesråd
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 1 793 10 000 16 000 28
Prosjekter uten bevilgning eller utgift i 2021 217 818
Totalsum 657 099 829 632 810 313 620 658

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

2021
1 Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån -530 639
2 Avsetninger til bundne investeringsfond -18 429
3 Bruk av bundne investeringsfond 6 963
4 Budsjettert bruk av lån 725 311
5 Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 10 000
6 Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -12 687
7 Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 1 151
8 Dekning av tidligere års udekket beløp
13 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) 181 671
10 Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
11 Strykning av bruk av lån -181 671
12 Strykning av overføring fra drift
13 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
17 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger -
15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
16 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) -

Balansen

Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

Balanseregnskapet, § 5-8

Note Regnskap 2021 IB 2021
EIENDELER
A. Anleggsmidler 8 933 130 8 126 157
I. Varige driftsmidler 1 224 835 1 173 059
1. Faste eiendommer og anlegg 4 1 130 140 1 082 164
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4 94 696 90 896
II. Finansielle anleggsmidler 3 979 524 3 804 529
1. Aksjer og andeler 5 312 316 313 869
2. Obligasjoner
3. Utlån 6 3 667 207 3 490 660
III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler 11 3 728 771 3 148 569
B. Omløpsmidler 1 282 173 1 262 776
I. Bankinnskudd og kontanter 659 106 654 729
II. Finansielle omløpsmidler 113 660 103 763
1. Aksjer og andeler 7 36 785
2. Obligasjoner 7 76 875 103 763
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer 509 407 504 283
1. Kundefordringer 240 641 221 243
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik 11 268 766 283 040
Sum eiendeler 10 215 303 9 388 933
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 1 624 675 950 297
I. Egenkapital drift 337 597 253 904
1. Disposisjonsfond 13 233 357 162 883
2. Bundne driftsfond 13 104 240 91 021
3. Merforbruk i driftsregnskapet
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering 101 015 78 014
1. Ubundet investeringsfond 13 73 502 61 966
2. Bundne investeringsfond 13 27 513 16 048
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital 1 186 063 618 379
1. Kapitalkonto 2 1 197 780 630 096
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -12 184 -12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 467 467
D. Langsiktig gjeld 7 838 492 7 660 643
I. Lån 4 581 757 4 386 505
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 9 2 541 757 2 346 505
2. Obligasjonslån 9 2 040 000 2 040 000
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse 11 3 256 735 3 274 137
E. Kortsiktig gjeld 752 136 777 994
I. Kortsiktig gjeld 752 136 777 994
1. Leverandørgjeld 22 427 317 328 922
2. Likviditetslån 100 000
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld 324 820 338 299
5. Premieavvik 10 773
Sum egenkapital og gjeld 10 215 303 9 388 933
F. Memoriakonti - -
I. Ubrukte lånemidler 103 138 164 578
II. Andre memoriakonti 46 361 46 111
III. Motkonto for memoriakontiene -149 499 -210 688
Molde 4. mars 2022
Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør
Terje Tveeikrem Sæter
økonomisjef