Konsolidert årsregnskap

Driftsregnskapet

Økonomisk oversikt etter art – drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt etter art – drift

Note Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 975 121 956 371 960 448
2 Inntekts- og formuesskatt 1 053 502 994 720 929 731
3 Eiendomsskatt 139 881 131 963 131 963
4 Andre skatteinntekter 20 964 20 750 20 711
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 80 188 57 018 118 280
6 Overføringer og tilskudd fra andre 519 399 373 700 549 525
7 Brukerbetalinger 116 228 113 200 107 257
8 Salgs- og leieinntekter 356 231 337 553 312 019
9 Sum driftsinntekter 3 261 514 2 985 275 3 129 935
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 1 648 949 1 492 090 1 588 163
11 Sosiale utgifter 393 048 392 747 378 944
12 Kjøp av varer og tjenester 755 053 722 573 747 734
13 Overføringer og tilskudd til andre 229 270 164 024 149 976
14 Avskrivninger 4-2, 6-2 189 668 66 254 174 015
15 Sum driftsutgifter 3 215 988 2 837 688 3 038 831
16 Brutto driftsresultat 45 526 147 587 91 103
Finansinntekter
17 Renteinntekter 13 630 5 189 12 171
18 Utbytter 36 914 7 248 27 873
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 9 896 4 480 4 496
20 Renteutgifter 45 464 51 917 61 517
21 Avdrag på lån 6-2 171 616 164 665 158 286
22 Netto finansutgifter -156 638 -199 665 -175 263
23 Motpost avskrivninger 189 668 66 254 174 015
24 Netto driftsresultat 78 555 14 176 89 855
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
25 Overføring til investering 10 000 10 500 9 326
26 Avsetninger til bundne driftsfond 58 148 11 170 81 737
27 Bruk av bundne driftsfond 54 732 14 790 20 785
28 Avsetninger til disposisjonsfond 76 369 14 644 84 532
29 Bruk av disposisjonsfond 7 870 7 348 55 134
30 Dekning av tidligere års merforbruk -9 821
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -81 916 -14 176 -89 855
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -3 361 - -

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikt – investering

Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 530 718 786 129 599 699
2 Tilskudd til andres investeringer 3 162 11 600 6 867
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 151 11 450 178 344
4 Utlån av egne midler 1 000 0 1 000
5 Avdrag på lån 220 477 218 463 102 581
6 Sum investeringsutgifter 756 509 1 027 642 888 491
7 Kompensasjon for merverdiavgift 69 440 93 994 84 136
8 Tilskudd fra andre 45 028 50 344 16 189
9 Salg av varige driftsmidler 74 275 73 200 95 460
10 Salg av finansielle anleggsmidler 2 552 1 783 153 231
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 112 172 109 213 101 852
13 Bruk av lån 453 487 698 311 495 249
14 Sum investeringsinntekter 756 955 1 026 844 946 117
15 Videreutlån 95 861 123 200 75 951
16 Bruk av lån til videreutlån -95 861 -114 100 -69 862
17 Avdrag på lån til videreutlån 11 241 18 000 9 208
18 Mottatte avdrag på videreutlån -23 381 -18 000 -20 017
19 Netto utgifter videreutlån -12 141 9 100 -4 720
20 Overføring fra drift 10 000 10 000 9 326
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 18 429 0 18 809
22 Bruk av bundne investeringsfond 7 378 980 14 926
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 12 687 12 533 153 546
24 Bruk av ubundet investeringsfond 1 151 11 450 178 987
25 Dekning av tidligere års udekket beløp 93 231
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -12 586 9 897 -62 347
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp - - -

Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)

Balanseregnskapet

Note Regnskap 2021 Regnskap 2020
EIENDELER
A. Anleggsmidler 9 860 828 8 851 207
I. Varige driftsmidler 5 311 114 4 982 479
1. Faste eiendommer og anlegg 4-2 5 157 177 4 830 556
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4-2 153 937 151 923
II. Finansielle anleggsmidler 658 400 589 095
1. Aksjer og andeler 312 370 313 922
2. Obligasjoner 346 030
3. Utlån 275 173
III. Immaterielle eiendeler - -
IV. Pensjonsmidler 7-2 3 891 314 3 279 633
B. Omløpsmidler 1-2 1 164 883 1 148 504
I. Bankinnskudd og kontanter 510 867 509 066
II. Finansielle omløpsmidler 113 660 103 763
1. Aksjer og andeler 36 785
2. Obligasjoner 76 875 103 763
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer 540 356 535 675
1. Kundefordringer 266 960 144 050
2. Andre kortsiktige fordringer 28 103 025
3. Premieavvik 273 368 288 600
Sum eiendeler 11 025 711 9 999 711
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 2 302 690 1 451 391
I. Egenkapital drift 377 552 308 988
1. Disposisjonsfond 238 182 169 682
2. Bundne driftsfond 8-2, 9-2 142 731 139 316
3. Merforbruk i driftsregnskapet -3 361
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering 101 530 78 944
1. Ubundet investeringsfond 74 017 61 966
2. Bundne investeringsfond 8-2 27 513 16 978
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital 1 823 608 1 063 449
1. Kapitalkonto 2-2 1 835 325 1 075 166
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -12 184 -12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 467 467
D. Langsiktig gjeld 8 128 646 7 946 330
I. Lån 4 722 250 4 532 955
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 5-2 2 682 250 2 492 955
2. Obligasjonslån 5-2 2 040 000 2 040 000
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse 7-2 3 406 396 3 413 375
E. Kortsiktig gjeld 594 375 601 990
I. Kortsiktig gjeld 594 375 601 990
1. Leverandørgjeld 244 437 426 230
2. Likviditetslån 100 000
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld 348 150 64 467
5. Premieavvik 1 788 11 293
Sum egenkapital og gjeld 11 025 711 9 999 711
F. Memoriakonti - -
I. Ubrukte lånemidler 103 138 164 577
II. Andre memoriakonti 46 361 46 110
III. Motkonto for memoriakontiene -149 499 -210 687