Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg
Helsehus – planlegging 73001 1 000 1 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss 73009 1 400 1 400
Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss 73005 1 106 1 200 94 X
Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling 73003 222 550 328 X
Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri 73006 212 250 38 X
Helsetjenester
Hjelpemiddelforvaltningen - varebil 73010 610 700 90 X
Psykisk helse og rustjenester
Tjenestebiler 73007 1 548 1 500 -48 X
Totalsum 3 697 6 600 2 903

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helsehus - planlegging

Bevilgning til planlegging helsehus i Molde sentrum ble ikke brukt i 2021. Kommunestyret vedtok i budsjett 2022 et nytt prosjekt «Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud» der også planlegging av eventuelt helsehus inngår som en del av utredningsprosjektet.

Omsorgssenter- og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Levering av ny dagsenterbuss til Bergmo omsorgssenter ble forsinket, ubrukt bevilgning fra 2021 må derfor overføres til 2022.

Råkhaugen omsorgssenter - utstyr til ny sykehjemsavdeling

Ny sykehjemsavdeling var opprinnelig planlagt for åtte pasienter, men ble endret til forsterket enhet for fire pasienter. Mindreforbruket på 0,3 mill. kroner har derfor sammenheng med endret behov.